51.- Lý Thái Bạch dạy phải cẩn thận Cơ Bút
ID025858 - Chương : 51.- Lý Thái Bạch dạy phải cẩn thận Cơ Bút 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1925-1934
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

51.- Lý Thái Bạch dạy phải cẩn thận Cơ Bút


51. Thứ bảy, 15-1-1927 (âl 12-12-Bính Dần).

THÁI BẠCH

Hỷ chư Đạo hữu, chư Đạo muội.

Chư nhu lui.

Thượng Trung Nhựt, Hiền hữu cũng nên để tịnh tâm đặng lo cãi Luật, chẳng nên ham vui quá nghe.

Thầy sẽ ngự trong lúc cãi Luật. Lão giáng cơ trước khi mở Hội. Vậy khi chư Thánh đủ mặt, phải cầu cơ cho Lão dạy việc, chừng Lão ngự Đại điện thì tức cấp khai Hội liền.

Hết thảy đều mặc Đại phục trong khi cãi Luật, chẳng nên thay Tiểu phục, chư Thần, Thánh, Tiên, Phật ngự xem, coi ra khiếm lễ vậy, nghe à !

Ngày nay chẳng dạy văn, Lão để chư Đạo hữu tịnh trí.

TÁI CẦU :

THÁI BẠCH

Hỷ chư Đạo hữu, chư Đạo muội, chư chúng sanh. Chư Đạo hữu bình thân. . . . . . . . . . .

Chư hiền muội Minh Sư an lòng hành đạo, Lão hằng giúp đỡ, cầu khẩn Thầy cho các em. Các em lui.

Chư Đạo hữu nhập nội nghe dạy.

Chư hiền hữu nghe :

Đạo của Thầy ngày nay và từ đây sắp tới nhơn loại hoan nghinh lắm đó.

Lão rất vui mừng thấy hạnh của chư hiền hữu công quả trong lúc Tam Kỳ Phổ Độ lắm nỗi nặng nề.

Mười phần nhơn sanh, chư hiền hữu phải độ tới chín. Than ôi ! Hễ Đạo càng thạnh thì nghịch lại càng nhiều. Trên Chánh phủ hằng để mắt nghi nan, dưới bọn ma hồn quỉ xác theo kích bác. Chư hiền hữu phải chịu và sẽ phải chịu hổ nhục trăm điều.

Nếu Lão có lời căn dặn là thấy sự cực nhọc của chư hiền hữu muốn toan cất bớt, nên phải dặn lấy sự cẩn thận nhịn nhục dè dặt mà hành đạo. Chánh phủ hằng dòm hành chư hiền hữu.

Nghĩ nỗi buồn cười . . .

Trị nhi vô giáo, nay đặng hữu trị hữu giáo mà lại nghi nan. Ấy cũng một lũ phàm.

Lão khen nhiều người chẳng kể quyền cao tước trọng, phế trọn sự đời mà hành đạo, nhứt là người đương thời dưới quyền Chánh phủ, như hai cột Đạo là TƯƠNGTRANG, kế nữa người đại công là HÓA. Chẳng cần phải nói đến mấy em nhỏ chịu cực nhọc cùng Đạo trăm điều. Khen thay ! Dường ấy mà chẳng một lời than thở.

Lão mới để dạ lo lường, nếu Lão nói rõ ra, e cho chư hiền hữu phải kinh khủng sợ sệt, nên dặn rằng :

Đạo vốn nơi Cơ Bút mà phát thành. Vậy Lão khuyên cẩn thận cho lắm.

Đời với Đạo chẳng đồng, tuy biết có Đời mới có Đạo, có Đạo mới nên Đời, nhưng Đạo Đời hằng nghịch lẫn.

Vậy Lão tỉ thí như trong bọn chư hiền hữu muốn phản loạn, nắm cơ viết đùa ra hay là quỉ nhập, viết ra rằng: Thầy xúi chư hiền hữu làm giặc, thì Đạo phải thế nào ?

Trả lời : . . . . . . . . . . .

Cười . . . Nếu nói dễ dàng dường ấy thì còn luận đến làm gì, như Lão chẳng vì lời Thầy dặn bảo, thì đã cấm Cơ Bút rồi, vậy Đạo chưa thành, Lão kỳ tới cuối tháng 6 năm tới thì cấm tuyệt Cơ Bút.

Còn nay dạy Đạo thì Cư, Tắc phò. Đại đàn thì Đức, Hậu, Mỹ NgọcSang phò. Còn kỳ dư dùng khai Tiểu đàn mà thôi, nghe à !

Phải nhập Hội liền.

Phò loan cho Thầy phong Thánh. THĂNG.

(ĐS. II. 169-171)