53.- Lý Thái Bạch dạy cách dâng Luật lên Giáo Tông
ID025860 - Chương : 53.- Lý Thái Bạch dạy cách dâng Luật lên Giáo Tông 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1925-1934
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

53.- Lý Thái Bạch dạy cách dâng Luật lên Giáo Tông

53. Chúa nhựt, 16-1-1927 (âl 13-12-Bính Dần).

THÁI BẠCH

Hỷ chư Đạo hữu, chư Đạo muội.

Thầy dặn Lão chỉ sửa cơ mật nhiệm của Luật lệ, phải tùy nguyên văn của Hội Thánh.

Lão đương quyền Giáo Tông, chư Đạo hữu cũng nên tưởng rằng Lão có xác thịt như chư Đạo hữu vậy.

Lão là Giáo Tông, tuy quyền hành chưởng quản về Đạo mặc dầu, nhưng mà ba vị Chưởng Pháp vẫn hiệp một cùng Lão, có quyền can gián sửa lỗi Lão.

Vậy, chúng ta tuy bốn chớ vẫn cũng một. Phải làm lễ dâng lên ngay tượng Lão, để hai bữa, rồi Lão sẽ dẫn qua Hiệp Thiên Đài, nghe à !

Còn Hộ Pháp, Thượng Phẩm, nhị vị hiền hữu phải để ngay căn giữa một Thiên bàn, phân mười vị Thời Quân ra thế nầy :

Giữa, trước Thiên bàn thì Hộ Pháp, Thượng Phẩm, Thượng Sanh đứng.

Trước mặt thì bốn vị Thời Quân : Hậu, Đức, Nghĩa, Tràng.

Bên hữu của Hiệp Thiên Đài thì để : Tươi, Chương, Kim, Đãi.

Bên tả thì : Mai, Nguyên, Mạnh, Phước.

Còn hai đứa cầm phướn là MùiVĩnh đứng hai bên cột, gần thang lên.

Chừng Lão dâng Luật thì Lão sẽ mượn hai vị Đầu Sư chịu phiền là nội lễ ngoại lễ đến thì Hộ Pháp, Thượng Phẩm, Thượng Sanh tiếp Luật vào, rồi tức thì cầu cơ cho Chí Tôn giáng phán dạy, nghe à.

Chiều nầy dâng Luật cho Lão. THĂNG.

(TNCT. TTT. 779-780)