54.- Lý Thái Bạch dạy cách dâng Luật cho Hộ Pháp
ID025861 - Chương : 54.- Lý Thái Bạch dạy cách dâng Luật cho Hộ Pháp 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1925-1934
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

54.- Lý Thái Bạch dạy cách dâng Luật cho Hộ Pháp

54. Thứ hai, 17-1-1927 (âl 14-12-Bính Dần)

THÁI BẠCH

Hỷ chư Đạo hữu.

Nhị Đạo muội, Lão rảnh sẽ nói chuyện nghe.

Khai môn.

Lão đương quyền là Giáo Tông, ngặt nỗi lễ chức chưa có đặng giao Luật lại.

Vậy Lão cậy nhị vị Hiền hữu Thượng Trung Nhựt Ngọc Lịch Nguyệt thế giùm chức ấy, lên Đại điện phò Luật, đặng giao Hiệp Thiên Đài cho Hộ Pháp. Thượng Sanh vắng mặt, một ngày bỏ làm việc chẳng đặng sao há ?

Hộ Pháp, Thượng Phẩm nghe dạy :

Nhị vị hiền hữu lên bàn đứng theo phẩm mình, đợi Luật đến, bái tiếp, rồi Hộ Pháp bắt ấn tay mặt của Hộ Pháp mà để trên chồng Luật ấy, còn Thượng Phẩm thì lấy cây Quạt mà che trên.

Nhị vị Chưởng Pháp, khi tọa vị rồi đến ngai bái thì hai người phải bái lạy như lúc hành lễ hôm qua.

Hộ Pháp nhớ, khi đưa Luật thì nói : “Kỳ một tháng nạp lại”. Ngọc Lịch Nguyệt dạy em bắt ấn Tý, khai môn cho hết thảy chúng sanh xem, vì là Luật truyền thế, ai cũng như nấy.

(ĐS. II. 176)