55.- Đức Chí Tôn cho biết chơn linh của ông Thơ và ông Nương
ID025862 - Chương : 55.- Đức Chí Tôn cho biết chơn linh của ông Thơ và ông Nương 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1925-1934
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

55.- Đức Chí Tôn cho biết chơn linh của ông Thơ và ông Nương

55. Thứ hai, 17-1-1927 (âl 14-12-Bính Dần)

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ viết CAO ĐÀI
giáo đạo Nam phương

Mầng các con, Đạo Minh lui.

Thơ, con đừng lo lắng về Chơn thần con lắm vậy nghe.

Nhiều phen Thầy nghe con vái, nhưng mà ngày giờ chưa đến, nên Thầy chưa nói. Ngày nay, Thầy tỏ thiệt cho con hiểu.

Con là một Chơn linh cùng Quan Âm Bồ Tát, con đã hiểu rồi, vậy từ đây phải biết mình trân trọng mà trau giồi tánh hạnh nghe.

Thầy chẳng nói ra căn cội của Nương, e con giận, vậy Thầy cũng nói luôn để anh em nhìn nhau, thương yêu nhau, nó là Văn Thù Bồ Tát tái thế, nghe à, nó lập ngôi vị cho con, nó đi một đường với con mà hành đạo cho tới ngày hai con đến đắc quả đặng trở về cùng Thầy.

Lâm thị Ái Nữ, như lời Thầy nói thì hai con phải thương yêu nhau hơn nữa, hầu sau khỏi thẹn với nhau, nghe con. THĂNG.

(ĐS. II. 177)