56.- Lý Thái Bạch : Chẳng ai phạm oai linh Thầy mà không bị trừng phạt.
ID025863 - Chương : 56.- Lý Thái Bạch : Chẳng ai phạm oai linh Thầy mà không bị trừng phạt. 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1925-1934
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

56.- Lý Thái Bạch : Chẳng ai phạm oai linh Thầy mà không bị trừng phạt.

56. Thứ bảy, 22-1-1927 (âl 19-12-Bính Dần).

THÁI BẠCH

Hỷ chư Đạo hữu, chư Đạo muội, chư chúng sanh.

Bình thân.

Thái Bính Thanh, hiền hữu tức cấp về đem Tiếng lên, vì nó bị rầu mà sanh bịnh. Lên rồi Lão sẽ chỉ thuốc.

Cười . . . Thượng Trung Nhựt, Hiền hữu phải viết thơ cho Đạo Quang Quyền Thượng Chưởng Pháp, nói rằng :

“Cũng vì lỗi xưa của Người nên bị ma khảo, nói rằng hai đứa quái ấy sẽ làm một món binh khí của Lão hành phạt kẻ xúi giục chúng nó, lại nói rằng : Chẳng một ai phạm đến oai linh Thầy mà không bị hình phạt. Lão sẽ cho chúng ngây ngây dại dại trước mắt muôn người, cho biết quyền hành của Lão. Sự chết chẳng phải hình phạt. Muốn hết há dễ lắm sao ? “

(ĐS. II. 192)