57.- Lý Thái Bạch : Giờ Tý nơi Tòa Thánh Tây Ninh cũng là giờ Tý ở Thiên đình
ID025864 - Chương : 57.- Lý Thái Bạch : Giờ Tý nơi Tòa Thánh Tây Ninh cũng là giờ Tý ở Thiên đình 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1925-1934
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

57.- Lý Thái Bạch : Giờ Tý nơi Tòa Thánh Tây Ninh cũng là giờ Tý ở Thiên đình

57. Thứ năm, 26-1-1927 (âl 23-12-Bính Dần)
(Giờ Tý đêm nay là Lễ đưa chư Thánh triều Thiên)

THÁI BẠCH

Hỷ chư Đạo hữu, chư Đạo muội, chư chúng sanh.

Lão chẳng ở lâu đặng, nhứt là Chánh Tý, Lão phải chầu.

Vậy chư Đạo hữu thâu hết kẻ cầu Đạo, bỏ các tên: Chính, Hoài, Vị.

Bần đạo biểu Thái Bính Thanh cứ lo thuốc cho Tiếng, nhưng trước khi uống, phải dâng lên Điện mà cầu Thầy, nghe à. Dầu Tiếng uống thuốc độc cũng mạnh.

Cười . . . Kêu hết Đạo hữu Soài Riêng vào mau.

Chư Đạo hữu đừng vì buồn riêng mà làm cho Đạo phải mang tiếng. Phải ẩn nhẫn nhịn nhục mới đắc kỳ sở nguyện.

Chẳng ai phạm đến oai linh Thầy mà thoát khỏi hình phạt. Thượng Trung Nhựt viết thơ cho Le Fol hay. THĂNG.

(ĐS. II. 202)