58.- Quan Âm : Đại hội Bạch Ngọc Kinh
ID025865 - Chương : 58.- Quan Âm : Đại hội Bạch Ngọc Kinh 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1925-1934
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

58.- Quan Âm : Đại hội Bạch Ngọc Kinh

2. Thứ hai, 31-1-1927 (âl 28-12-Bính Dần)

THƯỜNG CƯ NAM HẢI QUAN ÂM NHƯ LAI

Hỷ chư Đạo hữu, chư Đạo muội.

Hà sự cầu cơ ?

Bạch Ngọc Kinh Đại hội cải luật Tam Kỳ Phổ Độ, Lý Đại Tiên hữu trọng trách trọng nhậm, vấn đáp chơn lý Tam Kỳ cứu tận chúng sanh, nhựt nhựt thường tại, bất đắc hạ trần giáng cơ chỉ giáo.

Chư Đạo hữu vật khi mạng lịnh.

Chí tứ nhựt Tân niên, Đại Tiên tái hiệp.

Kính lễ. THĂNG.

(ĐS. II. 204)


DỊCH NGHĨA :

Mừng chư Đạo hữu, chư Đạo muội.

Cầu cơ việc gì ?

Đại Hội nơi Bạch Ngọc Kinh để sửa Luật pháp của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Đại Tiên Lý Thái Bạch có trách nhiệm rất quan trọng, hỏi đáp Chơn lý Tam Kỳ cứu độ hết cả chúng sanh, ngày ngày thường ở nơi đó, không được hạ trần giáng cơ dạy bảo.

Chư Đạo hữu chớ khi mạng lịnh.

Đến ngày mùng 4 Tân niên Đinh Mão, Lý Đại Tiên sẽ tái hiệp. Kỉnh lễ.