59.- Thầy lập Chánh đạo để ban thưởng dân tộc Việt Nam
ID025866 - Chương : 59.- Thầy lập Chánh đạo để ban thưởng dân tộc Việt Nam 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1925-1934
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

59.- Thầy lập Chánh đạo để ban thưởng dân tộc Việt Nam

59. Thứ ba, 8-2-1927 (âl 7-1-Đinh Mão).

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ viết CAO ĐÀI
giáo đạo Nam phương

Chư môn đệ bình thân.

Trung! Con kêu hai người thông ngôn Thổ vào, để một đứa trước chùa, một đứa trong Điện. Thầy nói thì nó nói lại nghe.

Gồng! Con thông ngôn lại nghe. Đứng dậy con.

Thầy mầng lũ con yêu dấu của Thầy.

Căn dày của các con hầu mãn. Thầy đã đến lập một nền Chánh Đạo nầy tại cõi Đông Dương là cốt làm cho kẻ bị hiếp đáp đặng mạnh mẽ, kẻ hiền lương làm thầy kẻ hung bạo.

Ấy là lẽ công bình thiêng liêng của Tạo Hóa. Hết phạt tới thưởng là thường lệ.

Các con thoát đặng khỏi nơi u ám là bởi đạo đức, các con sẽ đặng trọng kỉnh cũng bởi đạo đức.

Thầy bồi đắp một sự ghét bỏ của các con gần trên một trăm thế kỷ .

Vậy các con phải chung hiệp cùng nhau. Nam Thổ chẳng còn phân chia nòi giống, nghe à.

Thầy ban ơn cho hết thảy các con. THĂNG.

(TNCT. HH. 23)