60.- Lý Thái Bạch : Khuya nay là Vía Đức Chí Tôn
ID025867 - Chương : 60.- Lý Thái Bạch : Khuya nay là Vía Đức Chí Tôn 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1925-1934
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

60.- Lý Thái Bạch : Khuya nay là Vía Đức Chí Tôn

60. Thứ tư, 9-2-1927 (âl 8-1-Đinh Mão).

THÁI BẠCH

Mầng chư Đạo hữu, chư Đạo muội, chư chúng sanh.

Đại hỷ ! Đại hỷ !

Lão đã nói, Đạo đã lập thành. Vậy cây cờ chơn chánh đã vững gốc đặng làm biểu hiệu cho cả chúng sanh dòm lấy đó mà đến Bạch Ngọc Kinh.

Nghĩ mà mừng, mà hễ mừng thì lại càng thêm giận lẫn vào trong.

Nhưng nhiều vị Đạo hữu chỉ lãnh chức mà chơi, chớ chưa hề hành đạo.

Ngọc Trang Thanh! Hiền hữu đã chán chường mắt thấy một nơi tội lỗi là nội thành Chợ Lớn, Sài Gòn, Gia Định, mà một mình hiền hữu hết lòng hành đạo độ rỗi chưa ắt trọn cả chúng sanh nơi đó cho đặng.

Hiền hữu rất nên vô phước.

Thượng Trung Nhựt! Lão đã nói, mà Thầy cũng đã nói trước rằng: Khi thành đạo, nghĩa là khi TÂN LUẬT phát hành thì trong hàng môn đệ, may lắm còn lại nửa phần trong đám Thiên phong, nhiều kẻ e còn bị trục xuất thay !

Thầy vì lòng từ bi can gián Lão, bằng chẳng Lão đã dụng hình phạt mà răn những kẻ giả dối ấy.

Nay là ngày Vía Đức Chí Tôn, nhiều kẻ cầu Đạo không đáng thâu nạp, nhưng mà Đức Từ Bi biểu Lão ân xá, nên toàn thâu, không đuổi ai hết.

Ban phước cho cả chư Đạo hữu, chư Đạo muội.

Chư Đạo muội khá hội đủ mặt ngày nạp Luật, đặng Lão ban Thiên phục.

Đường thị bị trục xuất. THĂNG.

(ĐS. II. 214)


Đường thị : Bà Đãi Thị Huệ (hay Đái Thị Huệ), người gốc Hoa (Đường nhơn), là bạn đời của Ngài Lê Văn Trung (Đầu Sư Thượng Trung Nhựt), thường được Đức Chí Tôn giáng cơ gọi Bà là Đường thị, Đường Ái nữ, hay gọi tên là Huệ.

Bà Huệ được lịnh của Đức Chí Tôn hợp với Bà Lâm Ngọc Thanh phổ độ phụ nữ vào Đạo Cao Đài để lập thành Nữ phái của Đạo. Bà vì bận bịu công việc nhà nên không hành đạo được, bị Đức Lý Giáo Tông trục xuất.