62.- Lý Thái Bạch dạy Hội Thánh tìm đất mua cất Tòa Thánh
ID025869 - Chương : 62.- Lý Thái Bạch dạy Hội Thánh tìm đất mua cất Tòa Thánh 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1925-1934
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

62.- Lý Thái Bạch dạy Hội Thánh tìm đất mua cất Tòa Thánh

62. Ngày 21-2-1927 (âl 20-1-Đinh Mão). Chùa Gò Kén

THÁI BẠCH

Thượng Trung Nhựt ! Thái Thơ Thanh !

Cười . . . Nhị vị hiền hữu muốn cho Đạo phải mang tiếng rằng trốn lánh hay sao mà tính dời Tòa Thánh xa dữ vậy hử ? Tỷ như Lão muốn lập Tòa Thánh gần bên thành binh, chư hiền hữu tưởng sao ?

Trung bạch : - Có hai làng cúng đất.

- Mua thì đặng, khó gì ! Một nơi chí Thánh trước mắt mà chư hiền hữu chẳng biết xem, ấy cũng còn hai phần phàm.

Thái Thơ Thanh! Lão cậy hiền hữu một phen nữa, mai nầy đi lên đường trên gọi là đường giây thép, nhắm địa thế dài theo cho tới ngã Ao Hồ, coi hiền hữu thấy chăng cho biết.

Lão đã nói rằng : mỗi sự chi đều bày trước mắt nhơn sanh hết. Chư hiền hữu đừng sợ ai hết, hễ sợ thì chối quyền thiêng liêng của Chí Tôn thì còn gì là Đạo, nghe à.

Trung, Thơ bạch : - Không có lòng nhác sợ.

- Có một đôi kẻ nhác sợ chớ há ? Cười ... Không phải hiền hữu, chớ nhiều kẻ tưởng vậy.

Tưởng tốt hơn là đóng cho mỗi Thánh Thất một cái thùng, tại giữa có một lỗ bỏ tiền, tùy hỷ, ai cúng bao nhiêu, bỏ bao thơ đề tên họ ném vào đó.

Một lần đếm tiền thì đem nơi nào đừng ai dòm ngó, ba vị Đạo hữu làm chứng thâu nạp.

Cười . . . Với đời phải vậy. Chớ chi chư hiền hữu bớt phàm thì người chứng rất coi vô ích, mà lại thêm thẹn nữa. Lão đây, Chí Tôn kia, ai dám tham lam phòng ngại.

Thái Thơ Thanh khá làm như Lão dạy. Tủ đóng lớn lớn một chút, bỏ giấy bạc mà thôi, chìa khóa hiền hữu giữ. Như đầy, hiền hữu ôm đem về mở ra, tính mỗi người bao nhiêu theo tên họ trong bao thơ đó mà đem vào sổ, nghe à. THĂNG.

(ĐS. II. 224)