64.- Lý Thái Bạch : Noln Dinh đắc Thần vị
ID025871 - Chương : 64.- Lý Thái Bạch : Noln Dinh đắc Thần vị 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1925-1934
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

64.- Lý Thái Bạch : Noln Dinh đắc Thần vị

64. Ngày 25-2-1927 (âl 24-1-Đinh Mão).

THÁI BẠCH

Hỷ chư Đạo hữu, chư Đạo muội, chư chúng sanh.

Đạo hữu ráng giữ lễ kỉnh Lão.

Thượng Trung Nhựt! Hiền hữu phải lập tức cấp một cái bài vị Long chỉ niên ngoạt nhựt thời sanh tử của Noln Dinh, để tại Bàn Thánh, dưới Khương Thượng Tử Nha. Nhớ làm rõ ràng là phía để sau rốt rằng : Tên Noln vì Đạo mà bị tên Mẹ Khum sát hại, có kiện tại Tòa, song phép công bình đời không đủ.

Ngọc Đế cho qui vị vào bậc Thần, lại ban cho sắc chỉ báo oán.

Nghe à và tuân mạng Lão.

Bình thân.

Thượng Trung Nhựt! Hiền hữu nói với mấy vị Đạo muội Thổ rằng : Rằm tháng 3 phải có mặt đặng thọ phong với nhiều người An Nam nữa.

Kỳ nầy, nhớ dặn các em bên Nữ khá đến đủ mặt, nghe.

(TNCT. TTT. 819)