66.- Đức Chí Tôn dạy cất Tòa Thánh
ID025873 - Chương : 66.- Đức Chí Tôn dạy cất Tòa Thánh 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1925-1934
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

66.- Đức Chí Tôn dạy cất Tòa Thánh

66. Ngày 28-2-1927 (âl 27-1-Đinh Mão)
Chùa Gò Kén

THẦY

Các con,

Cười . . . Các con ít nữa cũng phải chịu nạn như Thầy vậy mới làm con của Thầy chớ. Thầy biết, vì vậy mà lòng Thầy lại yêu mến các con thêm nữa. Các con yêu mến Thầy, chư Thần, Thánh, Tiên, Phật nơi Bạch Ngọc Kinh đều vui mừng tung hô danh Đạo Thầy. Cả chư Thần, Thánh, Tiên, Phật đều để mắt xem các con đua nhau trên đường Đạo, các con liệu lấy mà giữ mình.

Thầy để một lời nầy cho các con yên dạ, dầu cho ai có quyền phép tiêu diệt Càn Khôn đi nữa, cũng khó ngăn đặng Đạo Thầy.

Như ai buộc các con đóng cửa chùa thì cứ tuân mạng, đợi chừng nào các sắc các con Thầy đến mở cửa sẽ hay.

Thơ! Thái Bạch muốn lập Thánh Thất coi cho tốt đẹp, chẳng tưởng sự khó nhọc của các con.

Thầy chẳng đành, thoảng như tốn kém nhiều, các con coi theo họa đồ mà tính làm theo thước mộc, nghe à !

Tắc! Con vẽ trúng, nhưng con Long Mã làm sao thêm cho ba ngọn đèn bằng nhau.

Thơ! Con khá chịu nhọc với Đạo một phen, liệu lượng thế nào Thầy giáng tâm dạy dỗ, nghe à.

Các con lo làm, có Thái Bạch xem sóc các con.

Nhớ rằng danh Đạo do nơi Tòa Thánh, làm thế nào danh các con cùng vạn quốc thì làm.

Thầy ban ơn cho các con. THĂNG

(ĐS. II. 227)