67.- Đức Lý Thái Bạch
ID025874 - Chương : 67.- Đức Lý Thái Bạch 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1925-1934
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

67.- Đức Lý Thái Bạch

67. Ngày 28-2-1927 (âl 27-1-Đinh Mão)

LÝ THÁI BẠCH

Hỷ chư Đạo hữu, chư Đạo muội, chư chúng sanh.

Đường Đạo mỗi ngày một bước tới, lòng thiện niệm của chúng sanh càng bữa càng dồi thêm.

Lối Hạ nguơn nầy, nếu Đấng Chí Tôn chẳng lấy đức háo sanh mà gieo lần hạnh Đạo cho sanh linh thì mối Thiên tai chẳng chừa sót nhơn loại nơi cõi trần u ám nầy.

Đại Đạo ngày nay, Luật đã hoàn toàn, đáng lẽ Lão xin phép Đức Từ Bi chiếu theo đặng thâu nhập môn đệ, cấm Cơ Bút thâu nhận sanh linh, nhưng số người hữu căn chưa đủ, nên phải đợi cho hiệp theo Thiên thơ, chừng đặng đủ số định cho kẻ hữu phần thì ngày ấy chẳng còn lo chi việc phổ độ nữa.

Các hiền hữu ráng lưu tâm chịu nhọc trong ít lâu nữa, rồi ngày hiệp lịnh nghĩ cũng chẳng xa, ráng lần tới một lối gai chông nữa thì tới cảnh an nhàn đình bước.

(TNCT. TTT. 826)