68.- Đức Chí Tôn
ID025875 - Chương : 68.- Đức Chí Tôn 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1925-1934
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

68.- Đức Chí Tôn

68. Ngày 1-3-1927 (âl 28-1-Đinh Mão)

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ viết CAO ĐÀI
giáo đạo Nam phương

Hỷ chư môn đệ, chư ái nữ, chư chúng sanh nam nữ.

Trung, Thơ, hai con bình thân.

Chư chúng sanh nghe :

Ta vì lòng Đại từ Đại bi, lấy đức háo sanh mở ra một mối Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, tôn chỉ để cứu vớt cả chúng sanh khỏi trầm luân khổ hải, độ rỗi khắp thế giới, để rước những kẻ duyên phần vào nơi tịnh lạc u nhàn, khỏi lạc lối vào nơi tăm tối, là chỗ những khách tội lỗi lạc vào.

Ấy vậy, chư chúng sanh khá lưu ý mà lo hành Đạo cho khỏi bị lạc nơi con đường tội lỗi. Phải ráng tìm con đường chánh đáng mà dìu chơn tục, chớ để diên trì ngày tháng rồi sau ăn năn rất muộn.

Từ đây, Ta mở Đạo tại chùa nầy, mỗi tháng hai kỳ : ngày rằm và ngày mùng một.

Vậy kể từ ngày nay là ngày đầu, chư chúng sanh khá đến đây, Ta sẽ cùng chư môn đệ Ta giáo Đạo, chư chúng sanh nghe à.

Trung, Thơ, hai con phải tính sao cho hiệp Thánh ý Thầy nghe, hai con phải thương lượng thế nào tiện bề cho hai đứa nhỏ (Phò loan) đến đây trong hai ngày mà Thầy đã định, nghe hai con.

Phải cùng Nghĩa thương lượng cho hiệp chung trí, nghe à.

Giống, nghe không ?

Còn việc người chứng đàn, Trung con liệu sao cho tiện, Thầy để cho con trọn quyền thi thố.

Chư môn đệ phải nhường chỗ cho chư nhu và chư tín nữ nhập nội.

Trung con khá mời mấy em con xuất ngoại nghe.

Đông quá ! Thầy không thế cho thi mỗi đứa. Vậy thì Trung, Thơ, hai con khá chấp sớ từ 10 đứa mà phân hàng ngũ đến cầu Thầy.

10 cái sớ. Thâu.

10 cái sớ. Thâu.

Nam toàn thâu, bỏ thằng Chỉ.

Thượng sớ Nữ con. Nữ phái toàn thâu, nhưng mấy đứa nhỏ làm Đồng nhi hết.

Thầy ban ơn cho các con.

Trung, con biểu Giống sẽ hội về Thánh Thất đặng cho nó thọ phong Giáo Sư, nghe con.

Thầy thăng.

(TNCT. TTT. 581-582)