77.- Đức Chí Tôn phong Thánh ở Long Thành
ID025884 - Chương : 77.- Đức Chí Tôn phong Thánh ở Long Thành 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1925-1934
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

77.- Đức Chí Tôn phong Thánh ở Long Thành

77. Long Thành, 29-7-1927 (âl 1-7-Đinh Mão)

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ viết CAO ĐÀI
giáo đạo Nam phương

Hỷ chư môn đệ, chư ái nữ, chư nhu.

Trang! Chật hẹp, chẳng đặng tinh khiết, con mời chư nhu hầu ngoài.

Các con, Thầy thâu nhập môn đệ, cho Thánh bút kỳ nầy là chót, định ngưng cơ phổ độ, từ đây do theo Tân Luật mà hành đạo và thâu nhập chúng sanh, nhưng nếu có chuyện bí yếu chỉ về nền Đạo và về đường trách nhậm của các con, thì Thầy sẽ lấy từ bi mà khuyến dạy.

Trang! Còn chi bạch không con ?

Bạch : - Có hai em phái Nữ và hai em phái Nam xin đi phổ độ Trung Kỳ.

- Chưa được con, vì ngày nay Đạo nơi đây chưa hoàn toàn, đường day trở của các con chưa tiện, thì các con chưa thân hành phổ thông Chánh giáo nơi khác đặng. Thầy đã có cho chư Tiên, Thánh dụng huyền diệu riêng mà dẫn lần nhơn sanh các nơi khác. Con an tâm.

Bạch : - Thiên phong nơi Sađéc, xin định phái cho mỗi người.

- Thiên phong nơi Sađéc, Thầy sẽ dạy anh Trung con, còn chư môn đệ muốn cầu Chức sắc, con đọc.

- Tạ: Phái Thái, Cao Sơn Tiên, nay phong Giáo Hữu.

Trang bạch : - Chư Nữ tín đồ chưa nhập tịch Thánh.

- Thầy lấy từ bi cho chức Lễ Sanh cả thảy, phải gắng cho xong phận sự, bằng không thì tội sẽ định bằng hai cho những kẻ không trọn lòng thành kỉnh về đạo đức nghe.

Trang bạch : . . . . . . . . . . . . .

- Giáo Hữu cho chư môn đệ, trừ ra NhâmKiệm, Thị Lợi cũng Giáo Hữu.

Chư chúng sanh đến, tuy có lòng nhưng chưa hiểu tôn chỉ Đạo là bao.

Hoạch : Đọc Thánh ngôn khuyến Đạo kỳ trước nơi đây.

Trang bạch : . . . . . . . . . . . . .

- Được con, Thầy cho thượng sớ.

Trang, Thầy thâu nhập hết chư nhu.

Con giải sơ cách hành Đạo và ái kỉnh cho cả thảy biết.

Thầy ban ơn cho các con. Thầy thăng.

(TNCT. HH. 186-187)