78.- Đức Chí Tôn dạy Nguyễn Ngọc Tương
ID025885 - Chương : 78.- Đức Chí Tôn dạy Nguyễn Ngọc Tương 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1925-1934
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

78.- Đức Chí Tôn dạy Nguyễn Ngọc Tương

78. Bà Rịa, ngày 13-11-1927 (âl 19-10-Đinh Mão)

THẦY

Các con,

Thầy vui lòng mà trông thấy các con lo nền Đạo.

Buồn cho những đứa muốn chia phái đảng, chẳng hiệp chung lo, đứa nào cũng muốn giành phần hơn, trở lại mà trách bẩn lấy nhau, như chim nọ lìa nhành, thung dung muốn bay khắp cả thế giới, song tài chi mà đặng.

Thầy đã giao trọn quyền cho các con cư xử lấy, Thiên ý như vậy, song chẳng thấy đứa nào đứng ra giành phần.

Còn nơi đây, con Tương, cũng nên đợi mãn kỳ hạn, rồi sẽ chung lo với các môn đệ của Thầy.

Thầy muốn cải Thiên cơ, song không thế nào đặng, phải chịu công quả đặng chờ thời. Phàm trong phần đời lo cho hoàn toàn thì Đạo cũng theo kế đó, chớ đâu xa.

Muốn rõ công lao đến buổi nầy,
Nầy duyên nầy nợ khá chia khuây.
Công dày nghĩa nặng, người đều mến,
Đức lớn ngôi cao lại hữu tài.
*
Hữu tài hữu đức vạn nhàn thanh,
Chí sở chí tâm đáo dẫn thành.
Phiêu phất tầm chiêu nan tác thế,
Khuôn trình hà đáo thể hà danh.

Thầy chẳng nỡ xem xét cho đến cùng, bởi rứa nên Thầy mới giao quyền cho cả môn đệ của Thầy.

Tương, con bảo Thái Mục Thanh ra con. Con khuyên nó chớ để dạ ưu phiền, phải tập tánh từ bi chi đức.

MỤC kiến Tam Thanh thế bất thành,
Tác quyền chuyên đảo đạt công danh.
Thiên cơ hà lộ khuynh tài chánh,
Nhứt nhựt dĩ nhàn nhứt nhựt thanh.

Con cũng bảo Ngọc Lịch Nguyệt đến trần tố với nó nghe.

Muôn việc chi mà chẳng trông cậy nơi Thầy thì chẳng hề đặng, còn nó lầm tưởng rằng, mỗi mỗi đều do nơi Phàm giáo. Hễ có Phàm giáo mà chẳng có Thánh giáo thì làm sao Khai Đạo cho thông mối.

Bảo chúng nó tập tánh yêu dấu của Thầy mà truyền Đạo cùng cư xử đường đời.

THĂNG.

(TNCT. HH. 139)