80.- Lý Thái Bạch dạy ông Phối Sư Ca
ID025887 - Chương : 80.- Lý Thái Bạch dạy ông Phối Sư Ca 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1925-1934
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

80.- Lý Thái Bạch dạy ông Phối Sư Ca

80. Năm 1927 (âl năm Đinh Mão)

LÝ BẠCH

Hỷ chư Đạo hữu.

Ca, Bần đạo để lời cho Đạo hữu rõ rằng: Đạo đương lúc gặp bước hiểm trở, thuyền vừa phải buổi giông qua, vì vậy mà xảy ra nhiều sự bất bình, trong chưa yên, ngoài khó tịnh, dầu chuyện chi cũng nên hiệp trí chung lo cho hòa nhã thì mới có thế gỡ rối đặng.

Phải kiếm hiểu rõ Thánh ngôn của Đức Từ Bi đã dạy về hành động mà giữ cho khỏi sơ sẩy về sau.

Đạo lập thành là nhờ có sức chung lo của cả thảy Thiên phong, nếu mong nghe một bỏ mười thì đâu rộng thấy xa nghe, xác phàm cũng khó làm cho vẹn toàn được.

Đạo hữu đã để tấc thành vào nền Đạo, nhưng nên ngăn ngừa các tánh chất bất công của nhiều Đạo hữu và phải năng xem Thánh Ngôn của Đức Từ Bi đã dạy trong lúc lập Tân Luật, hầu day trở cho minh chánh trong đường Đạo.

Đức Từ Bi hằng dạy về sự chung trí hiệp lòng mà làm cho an phận sự. Đạo hữu khá vì đó mà giữ nét yên tịnh cho các tín đồ và do nơi Tân Luật thì khỏi điều chi gay trở, Thượng Trung Nhựt mắc vì phận sự mà vắng mặt hôm nay, sự phong Thánh, Đức Từ Bi sẽ dạy.

Đạo hữu vẫn chung lo cho cả nhơn sanh, cả thảy các Thiên phong và tín đồ đều cũng là con của Đấng Chí Tôn, hễ hết lòng vì Đạo, vì sanh chúng thì việc chi cũng có ân huệ của Đức Chí Tôn ban cho, chẳng cần phải nhọc lòng lo tính.

Được trong sạch mà đắp vun mối Đạo Trời thì công quả sau nầy lo chi chẳng đặng cao trọng.

Trong Đạo, chẳng khinh ai, mà cũng chẳng đặng trọng ai, một mực ngay thẳng vì Đạo, vì dân sanh, là nét chánh đáng đó, nhiều kẻ ham danh vì quyền mà lắm gây rối, tội phước rồi cũng phân minh.

Đức Chí Tôn sẽ giáng tâm cho cho Đạo hữu Thượng Trung Nhựt mà dạy các cử chỉ phải thi hành việc Đạo. Vậy Đạo hữu an tâm.

Hiệp Thiên Đài chưa đặng nhuần thần huệ mà tiếp điển, nên có khó cho Đức Từ Bi muốn dạy đủ trí. Thần chẳng tịnh, tri giác chưa nhuần tiếp điển thì có quan hệ các lời Thánh Ngôn.

Việc Cơ Bút có vẻ thanh cao đặc biệt, hiền hữu nên rõ và chớ nên khinh cầu.

Đức Từ Bi hằng lấy lòng quảng đại háo sanh mà che chở cho cả thảy Đạo hữu nào nhiệt thành cùng Đạo.

Hiền hữu bảo Thâu an tâm, mà cầu nguyện nơi Đấng Chí Tôn thì được mọi việc yên ổn.

Nơi Mỹ Tho, nhiều Đạo hữu chẳng hiểu rõ phận sự mà lắm phen làm trái bước Đạo.

Hiền hữu nhắc chung cho mỗi mỗi đều đặng bình tịnh và nhứt là cho hòa nhã, chẳng chia phe phân phái, ấy là công quả xứng đáng đó, nên biết à.

Chừng Đạo hữu Trung về, Đức Chí Tôn sẽ dạy các chuyện khác.

THĂNG.

(TNCT. HH. 174-176)