81.- Nguyệt Tâm Chơn Nhơn
ID025888 - Chương : 81.- Nguyệt Tâm Chơn Nhơn 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1925-1934
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

81.- Nguyệt Tâm Chơn Nhơn

81. Kim Biên, ngày 5-1-1928 (âl 13-12-Đinh Mão)

NGUYỆT TÂM CHƠN NHƠN

Bần đạo chào chư Đạo hữu, chư Đạo muội.

Bần đạo còn một ngày nơi đây thì quyền hành buộc mình cũng còn một ngày.

Chư Đạo hữu khá nghe dạy :

Sự hả ! Cười . . . . . .

Linh tánh Chí Tôn đã cho nó hay trước rằng Bần đạo sẽ phạt nó nên trốn mặt, vì miệng nó mà Hộ Pháp chịu hàm oan, trốn tội sao cho khỏi.

Chư Đạo hữu phải hiểu rằng, nếu không phải phép huyền vi mầu nhiệm của Chí Tôn thì chưa dễ làm cho mẹ của Thượng Sanh và Tiếp Đạo phải chịu oan khúc ấy đặng bao giờ.

Ngạn Sơn, khá để trí vào đó nghe.

Những điều nghị luận vô trí của chư Đạo hữu lúc nọ chẳng trúng vào đâu hết mà còn hại cho Thánh Thất nơi đây bị truất bỏ, phần nhiều Đạo hữu bị trục xuất là vì nhẹ tánh lầm nghe, nói đi nói lại mà ra đến đỗi ấy.

Ôi ! Hại thay cho cái miệng mà cũng giận thay cho phàm tánh đó chút.

Nếu cả thế gian có đặng một người hiểu thấu cơ Trời thì Đạo không đến đỗi phải chịu bị bế lại gần mười ngàn năm nay nơi cõi Á Đông nầy vậy.

Phải chi có Đạo tâm bền chặt thì đã thoát khỏi tội tình ấy rồi. Khá giận mà cũng khá thương đó chút.

Cười . . . Cũng như thần của Sen viết mà Bần đạo phải chịu tội liên can.

Cơ Bút! Cơ Bút! Hộ Pháp khá để ý cho lắm.

Cơ Bút có thể hại tiêu hủy Đạo đặng đó.

Từ đây Bần đạo không giáng cơ nơi nào hết, nếu có ai mượn danh Bần đạo mới đến hiệp cùng người.

Hộ Pháp! Từ đây tới buổi về, để cho Cửu Trùng Đài liệu phương hành đạo, còn Hộ Pháp chỉ lo về Luật lệ xử đoán mà thôi, đừng giúp đỡ chi, rồi trước ngày đi giao quyền lại cho Tiếp Đạo. . . . THĂNG.

(TNCT. TTT. 919, Bài chót)


Mẹ của Thượng Sanh và Tiếp Đạo : là Bà Hồ Thị Lự, lúc đó đã được Đức Chí Tôn phong là Nữ Giáo Sư Hương Lự, người Đạo thường gọi Bà là Bà Bảy, sau cùng, Bà được Thiên phong là Nữ Đầu Sư Hàm phong.

Ngạn Sơn: Đạo hiệu của Giáo Sư Thượng Chữ Thanh (Đặng Trung Chữ), mà tiền kiếp của ông là Charles Hugo, con trai của Victor Hugo.