83.- Bát Tiên giáng cơ
ID025890 - Chương : 83.- Bát Tiên giáng cơ 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1925-1934
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

83.- Bát Tiên giáng cơ

83 Ngày 7-1-1928 (âl 15-12-Đinh Mão)
Đàn Chợ Lớn tại nhà Ngài Thượng Trung Nhựt

BÁT TIÊN GIÁNG CƠ

1. Lý Ngưng Dương:

Đại hỷ chư Đạo hữu,

Trời Đất riêng tay giữ một bầu,
Ngàn mây dặm gió gót chơn thâu.
Rừng tòng thong thả nhàn ra dạo,
Đền ngọc thung dung rảnh đến chầu.
Thoát tục sớm dìu nên bảy bạn,
Dẫn phàm nay rảo khắp năm châu.
Thế trần mừng gặp Tam Kỳ độ,
Biển khổ thuyền đưa khách lánh sầu.
LÝ NGƯNG DƯƠNG

Chư Đạo hữu may mắn thay gặp đường Chánh giáo, chớ dần dà trễ công thiếu quả, mà chẳng đến thang thiêng liêng kịp thời hồi vị. Lão mong ngày Đạo khải hoàn, chư Đạo hữu nên gắng sức.

Đường cũng chẳng bao xa, miễn hiệp đồng nhứt tâm vì sanh chúng. Sau còn ngày gặp gỡ. THĂNG.

2. Hớn Chung Ly:

Rảo khắp non sông dặm trải qua,
Bì gương nhựt nguyệt tác không già.
Biển trần nay gặp kỳ dìu chúng,
Muôn dặm đèn soi đã có ta.
HỚN CHUNG LY

Chư Đạo hữu, Đức Chí Tôn dìu bước, cả Tiên Phật dẫn đàng, há chẳng sớm lánh phồn hoa đặng giồi trau gương độ chúng. Huống chi, chư Đạo hữu đã có quả nơi mình, lại chẳng vì mạng lịnh Đức Từ Bi mà chịu ít lâu khổ hạnh, hầu mong buổi đoạt phẩm vị thiêng liêng sao ?

Ước mong ngày hội ngộ, trông mong buổi tạc thù, rượu Thánh ra non dòm thế, cờ Thần dựa đảnh luận đời.

May thay ! Vui thay ! Chư Đạo hữu nên gắng sức. THĂNG.

3. Lữ Động Tân:

Riêng vui nguyệt chiếu sắc trong ao,
Đền ngọc từng khi để bước vào.
Rảnh hứng trăm hoa khoe đảnh ngự,
Nhàn vầy mấy bạn dự Bàn Đào.
Độ đời rảo gót non sônglướt,
Cứu thế dìu nhân đạo đức trau.
Chờ buổi tuần huờn Thiên Địa trở,
Nương gươm Thần huệ một vừng cao.
LỮ ĐỘNG TÂN

Hỷ chư Đạo hữu.

Đạo gặp kỳ phổ độ, khá biết cải thế thì. Đạo khả trọng, đức năng trau.

Đời dời đổi, Đạo chờ người, khách tục nương thuyền độ, non Tiên tiếng khánh đưa, gắng nhọc thế lọc lừa, tìm đường ngay thẳng rẵng.

Nguồn Đạo rửa bợn sầu, nhiều đường cay đắng, bước nâu sồng dặm lắm gay go, liệu sao khỏi trễ con đò, mới thoát vòng khổ hải.

Gắng sức vì sanh chúng, lao tâm chớ sợ bởi căn xưa, đường quanh co, bước khá ngừa, nẻo hiểm trở, chơn nên lánh.

Hậu tái ngộ.THĂNG.

4. Lam Thể Hòa:

Từng vào non Thánh lại đền vàng,
Mãn quả sớm nhờ sắc ngọc ban.
Lần hạt tu tâm thìn nét Đạo,
Biển trần độ chúng vững con thoàn.
Cuộc cờ chung hứng nơi rừng thẳm,
Bầu rượu riêng vui dưới cội tàn.
Gặp lúc dìu đời qua bến tục,
Để công phải nhọc đến phàm gian.
LAM THỂ HÒA

Hỷ chư Đạo hữu,

Đạo gặp lối quanh co, khá biết ngừa vực thẳm. Gắng sức cho tròn trách nhậm lớn lao của Đấng Chí Tôn phú thác. Chư Đạo hữu khá biết. Thăng. (Trích ĐĐTrN. 24)

5. Trương Quả Lão:

Trót đã đem dây buộc lấy mình,
Mình mang nô lệ cũng vì danh.
Danh giành lợi choán cho đầy túi,
Túi trọn trối ai phải ngục hình.

Ách nước, nạn dân, số Trời đọa thế. Vòng vay trả, mối buộc ràng, nếu có tai mắt rộng xa, tự hỏi vì đâu nông nỗi.

Cũng chớ than mà cũng đừng giận. Nô lệ mình đã đem buộc cho mình, thì khá vui lòng mà mang ách khổ. Đời thì bạo ngược, dòm lại chỉn lũ gian manh xảo trá, ích kỷ hại nhân, câu đồng loại chẳng kể phần, chữ giống nòi chẳng để dạ.

Than ôi ! Nước như thế, dân như thế, bảo sao chẳng vướng vào vòng hắc ám tôi mọi.

Đạo Trời gỡ nạn, chuông Thánh truy hồn, bến khổ vớt khách chìm, non Thần chờ kẻ lạc, mà cũng còn khư khư nắm chặt ách tôi đòi, cấp củm giữ đầy lằn nhơ bợn.

Đạo đời đều chẳng trọn, phương chi tìm chốn thoát chim lồng. Ngảnh lại cuộc giả của trò đời mà thương đau cho trẻ dại.

Lần lần lựa lựa, ngẩn ngẩn ngơ ngơ, đứa trí gạt phường ngu, lũ khôn ăn đám dại, mảng tranh giành cắn xé lẫn nhau mà đã trót mấy kỳ dân sanh khí huyết lắm mòn hao, mà bước khổ đọa cũng chưa lánh nẻo.

Mạng Trời dầu cứu trợ, lòng thế cũng chần chờ. Ngồi mà đợi cho mấy triệu tỉnh giấc nồng thì biển khổ đã đầy biết bao kẻ đắm.

Hay lo giỏi liệu, lẹ tính mau ngăn, thì họa có thể giữ trọn mối Đạo để chờ gội nhơn sanh cho sạch điều dơ bợn. Ma hồn quỉ xác, kẻ trong Đạo, người ngoài chùa, đều sẵn chưn đạp hoại nền Đạo mà góp nhóp thâu cho đầy túi tham vô chừng đỗi.

Đời cũng vậy, nay Đạo chẳng khác gì. Áo trần bao thuở phủi, ách khổ chừng nào tan ? Buồn ! ! !

Trương kỳ Bạch động mộ Tiên gia,
Quả diệu thâu trì tác trí kha.
Lão dược độ sanh tiền tự khởi,
Hiến trần tu thức trục ninh tà.

Thượng Trung Nhựt! Nên biết và gắng tâm gánh vác Đạo cho tròn. Chào bốn Đạo hữu.

THĂNG.

(TNCT. HH. 182-183)