88.- Đức Chí Tôn phán lịnh : Cửu Trùng Đài và Hiệp Thiên Đài phải hiệp
ID025895 - Chương : 88.- Đức Chí Tôn phán lịnh : Cửu Trùng Đài và Hiệp Thiên Đài phải hiệp 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1925-1934
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

88.- Đức Chí Tôn phán lịnh : Cửu Trùng Đài và Hiệp Thiên Đài phải hiệp

88. Ngày 4-5-1928 (âl 15-3-Mậu Thìn)
Phò loan: Hộ Pháp - Thượng Phẩm

THẦY

Các con, Cười . . . .

Thầy tưởng khi các con còn cứng lòng hơn nữa chớ . . . Cười . . .

Các con chỉ biết rằng có xác thịt trần của các con, đó là hữu hình, biết có mình các con mà thôi, chớ còn Lão già nầy thì chẳng cần chi đến há ?

Nầy, Thầy nói cho các con biết rằng : Chẳng giờ phút nào mà mắt Thầy không chăm nom gìn giữ các con. Thầy đợi xem cho rõ coi các con lập vị mình dường nào.

Thầy lại nghĩ mà cười thầm hoài, mỗi phen Thầy thử thách các con thì các con rối rấm, Thầy chẳng biết tới chừng nào các con mới đoạt đặng Thánh đức của Thầy dành để cho các con.

Trước mặt chư Thần, Thánh, Tiên, Phật, Thầy lấy làm hổ thẹn. Oan gia là oan gia lắm hử ?

Từ ngày các con nghịch lẫn nhau thì chư Thần, Thánh, Tiên, Phật chẳng còn ở cùng các con nữa, các con có biết à ?

Trung ! Ngày mai nầy chạy tờ cho cả mấy em con biết rằng : Thầy phán lịnh cho Cửu Trùng Đài và Hiệp Thiên Đài phải hiệp, nghe à.

Tắc ! Con phải ký tên tờ Châu Tri với anh con, nghe à !

Cư ! Con phải sửa soạn mình hầu chịu một phen khảo hạch nữa, ráng lấy gương ấy mà răn nghe.

Hai con Trung, Cư, phải hiệp ý đặng lo Đạo, Thầy dặn một phen nữa, chi chi các con cũng nhớ khi các con ở nơi lòng Thầy.

Hậu ! Cho cả Chức sắc Hiệp Thiên Đài hay mạng lịnh của Thầy.

Thầy thăng.(ĐS. I. 59)