90.- Thường Cư Nam Hải Quan Âm Như Lai
ID025897 - Chương : 90.- Thường Cư Nam Hải Quan Âm Như Lai 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1925-1934
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

90.- Thường Cư Nam Hải Quan Âm Như Lai

90. Tòa Thánh, 24-5-1928 (âl 6-4-Mậu Thìn)
Phò loan: Hộ Pháp - Thượng Phẩm

THƯỜNG CƯ NAM HẢI QUAN ÂM NHƯ LAI

Thiếp chào chư Đạo hữu và Đạo muội Hương Hiếu.

Chí Tôn không đến là có ý để cho chư Đạo hữu điều đình thử coi có làm kham phận sự cùng chăng ?

Trước khác, nay thì khác, đã mang Thiên mạng nơi mình, phải so quyền liệu sức mà hành chánh, cả chúng sanh đương lao nhao lố nhố trông cậy nơi chư hiền hữu, phải làm sao cho xứng phận thì làm.

Thiếp xin khuyên một điều là khi Minh Thệ Chức sắc đừng lòng tư vị. Những vị chẳng có Minh Thệ khá tỷ như Chức sắc hàm mà thôi, chẳng nên giao Pháp Chánh của Đạo, ấy là cơ thể để trừ tuyệt sự rối loạn của Đạo. Thiếp xin nên nghe lời Thiếp.

Bảo Đạo Chơn Quân! Thiếp tưởng bí pháp của Cựu luật vẫn yêm ẩn lắm điều khó minh đoán cho đặng, song sự chơn thật quả có hẳn trong ấy.

Vậy cũng nên trích lục đặng phổ thông cho người, đặng phòng ngày sau minh lý đặng dễ dàng. Thiếp tưởng là điều rất hữu ích đó vậy.

Thiếp thương Đạo tâm của chư hiền hữu rất nên mỹ miều đẹp đẽ, buổi thử thất nầy mới đây ngày nay đó.Thiếp xin kiếu. THĂNG.

(TNCT. HH. 181)