101.- Linh Sơn Thánh Mẫu
ID025908 - Chương : 101.- Linh Sơn Thánh Mẫu 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1925-1934
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

101.- Linh Sơn Thánh Mẫu

101. Ngày 9-3-1929 (âl 28-1-Kỷ Tỵ)

LINH SƠN THÁNH MẪU

Chào chư Hiền hữu.

Đã đến lúc Cao Đài qui một. Mụ rất hài lòng được thấy tâm hiếu Đạo của môn đệ Cao Đài. Đây là một sự hiển nhiên của Đức Chí Tôn định đến ngày qui các Đạo hữu hình làm một, rồi cả chúng sanh mới lần lượt đi về Tòa Thánh, là nguồn cội của sanh linh để đem vào một cơ nghiệp mà Đức Đại Từ Bi đã chan rưới, thì có mừng nào hơn.

Lẽ Đạo là rộng đường cứu khổ, mà tiếc thay nhơn sanh còn trong vòng mê muội, không một chút lương tâm tỉnh ngộ để đem thân đến mức đại đồng, nên mới phân biệt Đạo nầy Đạo khác, sanh ra một trường ngôn luận ở trần gian, để cứu vớt nguyên nhân còn chìm đắm nơi thế trần với nẻo lợi đường danh.

Họ đâu rõ Tam Kỳ Phổ Độ xuất hiện là chánh tông. Phật giáo đã bế rồi mà lòng còn ôm ấp, nên mới lầm đường, tu hữu công nhưng chánh quả vô thành.

Hỏi thử mấy vị tăng đồ có thấy lý cao siêu chưa mà dám đảm đương hành khất như Đức Thích Ca buổi nọ thì vô hiệu cũng đáng thương, nên hôm nay, Đức Chí Tôn mới cho Cao Đài gom về một mối hầu đem con cái của Ngài về Hư Vô đặng hưởng trong nguơn hội là thất ức niên, mới sẽ cho tái kiếp.

Còn hiện giờ nầy, nếu ai chẳng trọn tâm về Đạo thì dầu có về Thiên cảnh, cũng phải tái trần, mong lập thêm âm chất. Cười . . .

Mụ ban ơn cho chư Hiền và xin có lời nhắn nhủ với Đức Ngự Mã Thiên Quân và Hội Thánh.

Mụ cảm tình chẳng khi nào quên. THĂNG.

(TNR)