103.- Đức Chí Tôn : chữ Hòa trong lý nhạc
ID025910 - Chương : 103.- Đức Chí Tôn : chữ Hòa trong lý nhạc 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1925-1934
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

103.- Đức Chí Tôn : chữ Hòa trong lý nhạc

103. Ngày 24-3-1929 (âl 14-2-Kỷ Tỵ)
Bài giảng chữ HÒA trong lý nhạc của Đức Chí Tôn

THẦY

Thầy mừng các con.

Từ ngày Thầy hứa cùng các con rằng : Thầy cho bài giảng HÒA thì các con có lòng mong mỏi, nhưng kẻ phò loan chẳng đặng trọn thần. Nay Thầy cho lần lần vấn đề, về câu trường nhạc dĩ vi lạc . . . nghe các con.

Đêm thanh vắng lên dây trổi nhịp,
Khải năm âm cho hiệp cùng nhau.
Chớ phân tiếng Thổ tiếng Bào,
Thạch Kim với Mộc hòa vào mới vui.
Giữ tư trước thêm mùi du thủy,
Cách sơn xuyên hòa mỹ nương nhau.
Xưa kia đều khách Thiên Tào,
Nay đây cảnh tục tranh cao lợi quyền.
Quyền chi đó, tiền duyên đành mất,
Lợi gì đâu mà thất đạo tâm.
Chẳng so như bực thú cầm,
Hồ bi thố tử, nghĩ thầm thương nhau.
Vì thương thế, xuống trần dạy bảo,
Dẫn các con huờn đáo cựu ngôi.
Than ôi ! Thế tục suy tồi,
Đường Tiên thì lánh, ưa mùi vinh hoa.
Hoa ấy rụng, tòng già chẳng rụng,
Vinh nọ mòn, bá chợt màu tươi.
Sầu than gẫm lại buồn cười,
Chê người đạo đức, khoe người đai cân.
Cân ấy tội cõi trần là khổ,
Đai kia là hình nội Phong đô.
Khuyên con khá lánh mê đồ,
Cùng nhau dìu dắt giảng phô việc lành.
Dạy cả thảy nhơn sanh tỉnh tánh,
Lấy từ bi mà lánh sân si.
Toan lo cho Đạo kịp thì,
Đỡ nâng nhơn loại chung qui một trường.
Trong tám tiếng phân tường giai cấp,
Giọng Cung Thương cao thấp tùy nhau.
Giốc Chủy Vũ hiệp thanh tao,
Lục căn Lục lữ phân sao cho đều.

(Trích Tài liệu Ban Nhạc của Nhạc Sư Trần Thiện Niệm)