104.- Lý Thái Bạch thăng phẩm Nữ Chánh Phối Sư cho Bà Hương Thanh
ID025911 - Chương : 104.- Lý Thái Bạch thăng phẩm Nữ Chánh Phối Sư cho Bà Hương Thanh 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1925-1934
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

104.- Lý Thái Bạch thăng phẩm Nữ Chánh Phối Sư cho Bà Hương Thanh

104. Tòa Thánh, 17-4-1929 (âl 8-3-Kỷ Tỵ), giờ Tý
Phò loan: Hộ Pháp - Bảo Pháp

Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
LÝ GIÁO TÔNG

Chào chư Đạo hữu,

Hộ Pháp ! Hiền hữu nói lại cùng chư Chức sắc Cửu Trùng Đài rằng : Lão có gặp Cao Thượng Phẩm trước Linh Tiêu Điện, nhưng người mắc lo kiến diện nên chưa nói chi đặng với Lão hết. Vậy đợi trong vài ba tuần nữa, Lão sẽ phán định. (1)

Hương Thanh, Hiền muội đặng lên nghe Lão dạy mà thôi. Lão đợi.

Chào Hiền muội, Thượng Phẩm xin tha thứ lỗi Nữ phái, nhưng Lão chẳng trọn nhận. Lão phạt cả Chức sắc Nữ phái một tuần cấm phòng, Hiền muội thì Lão biếm quở, vì không lo dạy dỗ điều đình, song cho thăng Chánh Phối Sư cho có quyền sửa trị Nữ phái, nhưng buộc phải tùng lịnh Đầu Sư.

Hương Hiếu, Lão để lời chia buồn sớt thảm cùng Hiền muội đó. Cái sự hằng sống chẳng phải tại thế nầy, xin Hiền muội khá nhớ. THĂNG.

(ĐS.I.77)


(1) Đức Cao Thượng Phẩm đăng Tiên ngày 1-3-Kỷ Tỵ. Chiều 7-3-Kỷ Tỵ thì an táng, liên đài nhập bửu tháp xong, kế khuya giờ Tý cầu cơ, Đức Lý giáng cho bài Thánh giáo nầy.