106.- Quan Âm dạy Bà Hương Thanh
ID025913 - Chương : 106.- Quan Âm dạy Bà Hương Thanh 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1925-1934
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

106.- Quan Âm dạy Bà Hương Thanh

106. Ngày 6-5-1929 (âl 27-3-Kỷ Tỵ)
Phò loan: Thượng Sanh - Bảo Văn Pháp Quân

THƯỜNG CƯ NAM HẢI QUAN ÂM NHƯ LAI

Hỷ chư Đạo hữu. Xin mời Hương Thanh.

Em ! Chị mừng Em được Đức Chí Tôn ban quyền lớn lao đặng chế sửa Nữ phái. Trách nhiệm tuy nặng nề, nhưng Em hãy gắng công mà điều đình cho Nữ phái được có trật tự thì vẻ Đạo mới hoàn toàn.

Những điều rối rắm, bất bình đã xảy ra trong Đạo đều do nơi Nữ phái mà ra. Vậy nếu Em hết lòng vì nền Đạo thì mai sau sự thạnh hành tấn hóa của Đạo mới mong phát khởi được.

Em an lòng, Thái Thơ Thanh vì lao tâm nhọc thể mà gây nên căn bịnh, chớ chẳng có điều chi trọng hệ lắm ! An dưỡng ít lâu thì tai nạn qua.

Em dâng cho Chị nửa chén nước đặng Chị trấn bùa định tâm cho. Em cho bạn Em uống, rồi lấy ba chữ huyền vi của Em, họa trấn trên đầu và hai bên mình: THÁI trên đầu, BẠCH bên hữu, NGỌC bên tả. Trấn bằng cây nhang thì đủ. Ấy là ba chữ lựa lấy theo điệu chiếc của ngôi THÁI CỰC, BẠCH NGỌC KINH và NGỌC HƯ CUNG, chớ chẳng chi, mà phải chính mình Em dùng mà thôi. Chuyện nhà chẳng chi xao xuyến. Em an tâm.

(TNR)