108.- Đức Chí Tôn duyệt cuốn Nghi Tiết Đại Đàn
ID025915 - Chương : 108.- Đức Chí Tôn duyệt cuốn Nghi Tiết Đại Đàn 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1925-1934
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

108.- Đức Chí Tôn duyệt cuốn Nghi Tiết Đại Đàn

108. Ngày 21-6-1929 (âl 15-5-Kỷ Tỵ)

THẦY

Các con,

- Mỹ Ngọc, biểu đọc trọn các Nghi Tiết về Lễ Nhạc cho Thầy nghe.

- Thâu, đọc đến điều cần thiết.

Đọc về Nghi Tiết sắp Lễ thôi, là cách chuyên chế riêng, con liệu thế nào phương tiện thì làm.

(Thâu đọc Nghi Tiết đến câu : “Nội nghi Ngoại nghi tựu vị.” )

Mỹ Ngọc : - Bạch Thầy, về Bảy cái ngai Nhơn đạo, Chưởng Pháp và Đầu Sư đặng ngồi chăng ?

- Cười . . . Bảy ngai ấy, Thầy lập ra là chỉ để cho mỗi Chức sắc lớn biết ngôi vị của mình nơi Bửu điện, kế theo Thầy, Tam Trấn, cùng chư Tiên, Thánh nhập về Tam Kỳ Phổ Độ mà thôi. Lúc hành lễ, nếu chúng nó ngồi đối diện với các môn đệ khác của Thầy mà khứng chịu thành kỉnh chung của nhơn sanh đối với các phẩm vị lớn cao kia thì mất vẻ thành kỉnh của chúng nó.

Chức sắc đặng ngồi ngai riêng của mỗi đứa là lúc nào có hội Tòa Tam Giáo phân xử các Đạo hữu của chúng nó mà thôi.

Thâu, đọc tiếp mấy bài Kinh.

- Mấy bài Tịnh Tâm, Tịnh Khẩu chẳng nên đem vô Nghi Tiết cho đồng nhi đọc, dầu nơi các Thánh Thất cũng vậy, con nên nhớ nghe.

Thâu đọc đến mấy bài Dâng Tam Bửu.

Mỹ Ngọc bạch : . . .(về mấy bài Dâng Tam Bửu cũ).

- Về mấy bài ấy, thiếu tư cách vì lập đi lập lại hoài. Thầy chẳng nói chi đến tư cách những câu văn chẳng đặng tỏ dạ kỉnh thành. Quan Âm Phật Nữ và Quan Thánh Đế muốn sửa cho các con, nhưng Lý Đại Tiên chẳng khứng và chẳng vụ tất đến.

Thầy lấy từ bi sửa cải câu văn cho có vẻ kỉnh thành và biểu các Anh lớn con ráng giúp Thầy làm cho nền Đạo được hòa bình, êm thuận thì Lý Bạch mới giảm nộ mà khứng cho các con kinh điển khác.

BÀI DÂNG HOA
Từ Bi giá ngự rạng môn Thiền,
Đệ tử mừng nay hữu huệ duyên.
Năm sắc hoa tươi xin kỉnh lễ,
Cúi mong Thượng Đế rưới ân Thiên.

BÀI DÂNG RƯỢU
Thiên ân huệ chiếu giáng Thiền minh,
Thành kỉnh Trường Xuân chước tửu quỳnh.
Lạc hứng khấu cung giai miễn lễ,
Thoát tai bá tánh ngưỡng ân sinh.

BÀI DÂNG TRÀ
Mai xuân nguyệt cúc vị trà hương,
Kỉnh lễ thành tâm hiến bửu tương.
Ngưỡng vọng Từ Bi gia tế phước,
Khai minh Đại Đạo hộ thanh bường.

Mỹ Ngọc, Thầy giúp con lập lễ, cũng như Thầy giúp cho Hộ Pháp lập Pháp Chánh Truyền.

Con cứ giao cho Hộ Pháp, dặn nó giao cho Cửu Trùng Đài ban hành, chớ nên trễ nãi.

Giao Thánh giáo Thầy cho nó biết. THĂNG.

(TNR)