114.- Bát Nương dạy Nữ phái
ID025921 - Chương : 114.- Bát Nương dạy Nữ phái 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1925-1934
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

114.- Bát Nương dạy Nữ phái

114. Ngày 14-12-1929 (âl 14-11-Kỷ Tỵ)
Thảo Xá Hiền Cung

Diêu Trì Cung BÁT NƯƠNG
Hớn Liên Bạch

Em chào hai anh và mấy chị Nữ phái, chị Thu Phong và chị Quảng Đức. Em mời mấy chị đứng.

Em rất may mắn đặng mấy chị thương tình, ngặt nỗi nhớ vai tuồng Em phải diễn trong trường Đạo nầy, là phận nắm bề kích trách thói tệ tánh phàm, e khi có thế mích nhau. Em xin trước mấy chị rộng tình tha thứ.

Đại tỷ đọc lớn cho mấy chị nghe.

Chẳng chi là lạ, biết xấu mà chừa, tốt dồi mới rạng, có xấu mới rõ giá tốt, có xấu mới biết tốt hay.

Em xin để một bài, mấy chị hằng ngày ráng đọc:

Yểu điệu thuyền quyên đã tiếng rằng,
Những điều tình tệ lánh nên chăng.
CÔNG làm vật dụng đừng thô kệt,
NGÔN thốt lời ra chớ cộc cằn.
DUNG chớ lấn chồng làm mụ chị,
HẠNH đừng hiếp trẻ giống bà chằn.
Nghe qua đừng đến trên đem dưới,
Tọc mạch thày lay kiếm nói xằng.

* * * * * *

BÁT NƯƠNG

Em chào mấy anh và mấy chị.

Xin đứng dậy.

Thưa anh (Thượng Trung Nhựt), Thầy Em có để lời cám ơn anh (Cười) sắp đặt Nữ phái (Cười).

Nhị ca, anh có giận thì giận chớ đừng lì lì nặng Thần cơ, Em viết không đặng, Em rầy đa (Cười). Em có nhiều điều nói lắm, liệu lấy (Cười).

Thưa chị Hương Thanh, Em vưng mạng lịnh Thầy lo về sự khuyết điểm trí thức tinh thần của Nữ phái, còn chị thì lo về phần vật chất tuồng đời. Vậy thì Em sở cậy chị sự hành động làm thế nào cho sự dạy dỗ của mấy Em ra thiệt hành thì mới mong cải sửa đặng tà tâm của nhiều kẻ.

Thưa chị, Em chẳng dám nào xin cạn tỏ ra đây nhiều điều ước vọng của Thầy Em và Quan Âm Bồ Tát.

Cả cơ độ tận Nữ phái chỉ xu hướng về trí thức tinh thần. Có đủ trí thức tinh thần mới mong đoạt đặng sự khôn ngoan của cơ Tạo hóa. Đoạt đặng cơ Tạo hóa mới đắc đạo đặng.

Hại thay, Em chưa thấy Nữ phái đặng một người thì mong chi độ rỗi.

Thưa chị, xin ráng chung sức nhau, chị phần Đời, các Em phần Đạo, lo liệu nên phương đặng dạy lẫn giùm Nữ phái, kẻo Thầy Em và Chí Tôn đã lắm phen buồn thảm.

Chị nương theo Thánh giáo của mấy Em, chẳng khác nào mấy Em nương theo điều dạy răn của chị, nhưng Em xin một điều là, phải khởi tuyển chọn Nữ phái y như lời anh Thượng Phẩm đã chỉ vẽ cho anh Hộ Pháp, nghĩa là các nơi nào chưa lập Nữ phái, chị gia công lo lập cho thành, và lựa người cho đi các nơi quan sát sở hành của Nữ Chức sắc.

Em thưa thiệt cùng chị rằng, nhiều kẻ lạm dự Thiên phong mà làm nhục lây toàn Nữ phái.

Thưa anh Thượng Trung Nhựt và chị, đã đắc lịnh Chí Tôn rồi, thì từ đây không còn vị nể chi đặng nữa. Nên thì để, hư thì bỏ. Dường ấy mới có phương lập thành Nữ phái. Em nên cho chị hiểu rằng, Nữ phái lập thành, Nam phái chỉnh đốn lại hoàn toàn thì Lý Giáo Tông mới giảm nộ và tái thủ quyền hành.

Em dùng điệu văn Động đình biến hóa mà khởi răn lỗi của đời. Xin mấy chị ngày sau dùng nó mà trách khuyên phái Nữ :

Trong gia thất điều đình phần Nữ phái,
Điều hư nên trái phải nơi mình,
Sẵn tay nắm mối tơ tình,
Làm nên quân tử phận mình mới an.

Đừng cậy sắc dọc ngang búng rảy,
Dầu ngu si cũng ngãi vợ chồng.
Đừng nay khen bưởi chê bòng,
Đổi thay mái tóc duyên nồng lại quên.

Nương lấy bóng tòng quân mượn tiếng,
Đã đeo mang lấy miếng hồng quần.
Đừng ham mây khỏa đảnh Thần,
Nhớ cơn lỗi đạo tảo tần mai xưa.

Đặng trí thức phải ngừa lòng khách,
Dìu dắt nhau chớ nghịch lòng nhau.
Biết tâm biết chí anh hào,
Nữ tâm làm mảnh nhung bào chở che.

Dầu lời thốt dặt dè từ chuyện,
Mượn đoan trang thay miếng đỉnh chung.
Làm cho sấn chí anh hùng,
Non sông trổi bước ngàn trùng gươm đao.

Nghi dung chớ mượn màu son phấn,
Để trong gương mà hứng non sông.
Coi như gác tía lầu hồng,
Chẳng phen giữa trận tên đồng không nao.

Có công khéo khá trau nên khéo,
Phen nàng Tô dệt điệu Hồi văn.
Đừng theo tính nết ả Hằng,
Đêm khuya bán nguyệt trốn chồng cung trăng.

(TNCT. HH. 192-196)