117.- Quan Âm dạy Bà Hương Thanh khai Trường Qui Thiện dạy nữ phái
ID025924 - Chương : 117.- Quan Âm dạy Bà Hương Thanh khai Trường Qui Thiện dạy nữ phái 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1925-1934
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

117.- Quan Âm dạy Bà Hương Thanh khai Trường Qui Thiện dạy nữ phái

117. Ngày 13-2-1930 (âl 15-1-Canh Ngọ)
Thảo Xá Hiền Cung

THƯỜNG CƯ NAM HẢI QUAN ÂM NHƯ LAI

Thiếp chào nhị vị Hiệp Thiên Đài : Hộ Pháp, Văn Pháp. Thiếp chào chư hiền muội.

Thiếp cậy nhị vị mời giùm Thượng Trung NhựtThái Thơ Thanh. Hương Thanh ráng đợi Chị nghe.

Thượng Trung NhựtThái Thơ Thanh, nhị vị vào bái mạng. Thiếp chào nhị vị hiền hữu.

Hương Thanh hiền muội nghe Chị phân :

Buổi Chí Tôn lập Đạo, Kim Mẫu cậy Chị cầm quyền Nhị Trấn Oai Nghiêm thì Chị cũng vì hiền muội và toàn thể Nữ phái ra cam lãnh lịnh.

Khi Ngọc Hư nhứt định không lập Nữ phái, Chị đã quì tại Điện Bạch Ngọc trọn ba ngày mà cầu khẩn.

Nhờ lấy cớ Tà quyền nhiễu hại lương sanh mà làm cớ, lại hứa rằng : Có Nữ phái, dây thân ái mới buộc chặt tình đời, Cửu Trùng Đài và Hiệp Thiên Đài làm một đặng.

Nào dè ngày nay thế nầy. Chí Tôn cho Chị là thất nguyện. Nếu không vì lòng Đại từ Đại bi của Chí Tôn thì tội ấy đủ làm cho Chị phải luân hồi chuyển kiếp một phen nữa.

Chị chẳng biết phương chi dạy dỗ Nữ phái, phải cầu kế với Diêu Trì, có Cửu Nương giúp sức, khai Trường Qui Thiện, đặng dạy dỗ mấy em. Chị tưởng đáng lẽ Em làm chủ nơi đây mới đáng, y theo Cao Thượng Phẩm liệu, khi còn tại thế cũng vậy.

Lâm Hương Thanh bạch : . . . . . . . . . .

Hiền muội ôi ! Những sự khổ hạnh của Em, Chị đã hiểu thấu, nên không nỡ ép tình. Toan cậy Thái Thơ Thanh lo giúp đỡ, song Thái Thơ phận sự lại nặng nề thì Chị chẳng đành lòng cậy mượn.

Em ôi ! Chị tính mượn một thế nầy, Em nghĩ coi bao nả. Em phải tùng theo Thượng Đầu Sư mà hiệp sức với ba Chánh Phối Sư Nam phái, đặng mở Trường Qui Thiện rỡ ràng, buộc cả Nữ phái phải đến đây mà học Đạo. Em tưởng nên chăng ?

Lâm Hương Thanh bạch : Nếu Lịnh Bà lấy lòng từ bi thương tình dìu dắt Nữ phái thì đệ tử cũng nhứt nguyện lo lắng với mấy anh cho hoàn toàn, nhưng xin Lịnh Bà bố trí cho đệ tử hành sự đặng trọn.

Thượng Trung Nhựt tính sao ? Bạch : Nếu Lịnh Bà đoái đến đệ tử cũng để hết lòng vùa giúp.

Thiếp cám ơn. Thái Thơ Thanh tính sao ?

Bạch : Đệ tử cũng hằng để ý lo lắng, nay có lịnh, đệ tử sẽ hiệp cùng mấy anh và Hương Thanh gắng làm cho thành việc.

Thiếp cám ơn hiền hữu. Vậy từ đây, Trường Qui Thiện giao cho Cửu Trùng Đài, Hộ Pháp và Văn Pháp. THĂNG.

(TNR)