119.- Bát Nương dạy nữ phái
ID025926 - Chương : 119.- Bát Nương dạy nữ phái 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1925-1934
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

119.- Bát Nương dạy nữ phái

119. Ngày 13-4-1930 (âl 15-3-Canh Ngọ)
Thảo Xá Hiền Cung
Phò loan: Hộ Pháp - Bảo Văn Pháp Quân

BÁT NƯƠNG

Chào mấy anh và mấy chị.

Em chẳng dám nào đợi mời thỉnh, nhưng mắc hầu Thầy Em vào hội Ngọc Hư.

Ôi thôi ! Biết bao điều đau thảm, tai nghe mắt thấy. Lý Giáo Tông đã nạp Thiên thơ vào Tòa Tam Giáo, tên kẻ phạm chẳng biết bao nhiêu, cả Nữ phái đã gần đủ mặt.

Thầy Em khẩn cầu tha thứ, nhưng Ngọc Hư Cung quyết định còn chờ lịnh Chí Tôn.

Ôi! Cái giả tâm nó hại cho thất vị nhiều người tai mắt của Đạo. Em đã chán thấy chẳng phải kẻ nhỏ mà thôi, người lớn lại còn nặng tội. Thảm thay!

Thế nào chịu nổi tiếng đời dị nghị! Vậy Em không dám thố lộ cơ Trời, nhưng chỉ khuyên mấy chị ráng hết lòng ăn năn cầu nguyện. Em không vui chi mà dạy mấy chị.

Em xin kiếu. THĂNG.

(TNR)