122.- Quan Thánh Đế Quân đắc lịnh khử quỉ trừ tà
ID025929 - Chương : 122.- Quan Thánh Đế Quân đắc lịnh khử quỉ trừ tà 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1925-1934
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

122.- Quan Thánh Đế Quân đắc lịnh khử quỉ trừ tà

122. Đêm 20-11-1930 (âl 1-10-Canh Ngọ)
Thảo Xá Hiền Cung
Phò loan: Hộ Pháp - Bảo Văn Pháp Quân.
Hầu bút: Phạm Văn Ngọ.

(Cầu hỏi về việc đệ sớ danh tội nhơn qua Hiệp Thiên Đài hầu lập Tam Giáo Tòa của Đức Lý Giáo Tông chỉ phán).

QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN

Chào chư Hiền hữu.

Xin mời dùm chư vị Đại Thiên phong và Có.

(Thượng Trung Nhựt, Thái Thơ ThanhThượng Có Thanh vào bái mạng. Ngọn cơ thượng rồi chiều theo từ lạy của ba vị đáp lễ.)

Chào chư hiền hữu.

Ta vâng mạng lịnh Chí Tôn, đến thay mặt cho Người mà dạy dỗ đôi điều.

Nghe Ta :

Chánh bất kỵ tà quyền loạn pháp,
Khí bất dung nhũng lạm xu quyền.

Lý Đại Tiên đã nắm nơi tay Thiên điều quyết án, dầu cho Ngọc Hư toan chế cải cũng không qua Người, vì đã đặt trọn tội hình của quỉ hồn loạn chánh, nên định trừ khử đặng bảo thủ Chơn truyền. Chí Tôn ngậm sầu y lịnh thính.

Ta cùng Quan Âm Bồ Tát đã hết dạ cầu rỗi cùng nhiều người, song nghiêm hình khó thoát, lại nỗi, giờ định Thánh quyền diệt mị đã đến nên phải khử quỉ trừ tà.

Ta đã đắc lịnh cầm Thanh long đao vào Thánh địa, nhơn dịp giúp Thiên phong. Tiếc gì chơn linh Ta chưa vẹn bề nhập thế nên cơ hành động hữu vi chẳng đặng hoàn toàn.

Vậy Ta định cho hàng Thánh đã bị lầm mưu tà mị, mới có Đạo pháp bảo tồn, còn hạng lạm phong chẳng nên binh vực. Hộ Pháp và Thượng Đầu Sư khá hiểu nghe.

Thái Chánh Phối Sư nán đợi nhị vị Ngọc, Thượng, rồi có Lý Đại Tiên dạy nghe.

Có ! An lòng, có Ta phò trợ, cứ giữ Tâm đạo thì còn nhiều Đấng thiêng liêng trợ lực.

THĂNG. (TNR)