123.- Đức Cao Thượng Phẩm giao quyền Thượng Phẩm cho Hộ Pháp
ID025930 - Chương : 123.- Đức Cao Thượng Phẩm giao quyền Thượng Phẩm cho Hộ Pháp 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1925-1934
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

123.- Đức Cao Thượng Phẩm giao quyền Thượng Phẩm cho Hộ Pháp

123. Tòa Thánh, 21-11-1930 (âl 2-10-Canh Ngọ).

TRẦN VĂN XƯƠNG

Tệ Thần chào chư vị Thiên phong.

Có Thượng Phẩm đến.

CAO THƯỢNG PHẨM

Em chào Anh Ba, Em Tám. Cười . . .

Sáu, phái nữ sẽ đặng trọng dụng trong buổi nầy, em gắng lập thân, Qua hằng bảo hộ.

Em Tám, Qua vâng mạng Thầy đến truyền quyền Thượng Phẩm cho Em.

Qua có lắm điều cho Em hiểu biết chút ít cơ thiêng liêng của Đạo. Qua đã có phước hiểu đặng trong lúc qui Tiên. Em chớ nên phiền hà trách móc Chí Tôn về phong Thánh.

Em ôi ! Chức sắc cầu phong đều là quỉ vị, khi Thiên thơ định ngưng Cơ Bút, chẳng có Thánh giáo, nên quỉ vị lộng quyền, song cũng do bởi muội tánh của Thượng Đầu Sư cầu phong chẳng do Thánh giáo, mới để cho Đạo chịu thử thất vô vi, vì vậy mà làm cho nền Đạo chinh nghiêng, cơ Đạo rối rắm.

Tuy biết vậy, nhưng cũng do Thánh ý của Thầy. Em coi lại Thánh Ngôn thì thấy cả lời tiên tri của Thầy đều hiện tượng. Thầy đã nói Thầy thả một lũ hổ lang ở lộn cùng và hằng xúi cắn xé mình, và lại hứa cho mình mặc thiết giáp đạo đức mà che chở lấy thân.

Thầy vì muốn cho Đạo tâm của mỗi đứa mình đặng quang minh rực rỡ, nên cho kẻ lấy cường bạo mà dạy mình. Lời ngon ngọt của Chí Tôn không bằng tiếng hỗn hào của lũ quỉ.

Qua đã cạn tỏ cùng Em những kẻ thù nghịch cùng Chánh truyền là những kẻ lo phương làm rối loạn, mà làm rối loạn mới có thế nâng đỡ trí thức tinh thần mình, rồi mới quyết thắng trong trận trí binh nầy, đặng trị bình thiên hạ.

Ngày nay là ngày cuối cùng của lũ quỉ ấy, vì đã hết phận sự của chúng nó rồi, có Quan Thánh Đế Quân ra tay trừ khử, người chỉ đợi xác thân vẹn toàn, đặng toan nhập thế, hầu chuyển động hữu vi. Em ngồi chờ xem cơ Trời day trở.

Qua đã đặng lời Thầy, bởi Giáo Tông cấm lịnh, dặn Em rằng : Những Chức sắc nào chẳng thọ phong nơi Cơ Phong Thánh thì chẳng bảo hộ.

Ấy luật Thiên điều trừ tà diệt mị, bảo thủ Chánh truyền. Em an lòng ra lịnh thúc lập Tam Giáo Tòa :

. Thượng Đầu Sư là . . . . . . . . . TÒA.
. Ngọc Chánh Phối Sư là . . . . THẨM ÁN.
. Thượng Chánh Phối Sư là . . . NGHỊ ÁN.
. Thái Chánh Phối Sư là . . . . .. . . .
. Buộc tội thì có Thượng Sanh và Ngọc Chánh Phối Sư.
. Bào chữa thì có Em và cả chi Đạo.
. Phần Văn Pháp thì cũng y như Tòa Tam Giáo Kim Biên.

Văn Pháp bạch : Thế thì Qua phải tạm phong Commis Greffier và Huissier cho đủ người hành sự mới đặng, chớ một mình Qua ắt lo không kham.

- Phải, Anh Ba. Em lại phải xin Hộ Pháp cho Anh ấn tín đặng đủ quyền hành trong lúc nầy. Khi khác Em sẽ dặn thêm. Đợi hỏi Thầy cho trọn lịnh.

THĂNG. (TNR)


Anh Ba: Đức Cao Thượng Phẩm gọi Ngài Bảo Văn Pháp Quân Cao Quỳnh Diêu là Anh Ba (Anh ruột).

Em Tám : Đức Cao Thượng Phẩm gọi Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc.

Sáu: Cô Sáu Giáo Hữu Hương Vàng, hiền thê của ông Sĩ Tải Phạm Văn Ngọ.

Commis Greffier : Tham Tá Lục Sự.

Huissier: Trưởng Tòa, Thừa phát lại.