124.- Lý Thái Bạch : lập 6 Đạo Nghị Định
ID025931 - Chương : 124.- Lý Thái Bạch : lập 6 Đạo Nghị Định 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1925-1934
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

124.- Lý Thái Bạch : lập 6 Đạo Nghị Định

124. Tòa Thánh, 22-11-1930 (âl 3-10-Canh Ngọ)
Phò loan: Hộ Pháp - Văn Pháp (BVPQ)
Hầu bút: Sĩ Tải Phạm Văn Ngọ

TRẦN VĂN XƯƠNG

Chào chư vị Thiên phong.

Có Quan Thánh Đế Quân giáng.

QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN

Chào chư vị Thiên phong Hiệp Thiên Đài và Hương Lự Hiền muội.

Chư vị cứ thiết đàn, có Ta trấn thủ.

TÁI CẦU :

Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
LÝ GIÁO TÔNG

Chào chư hiền hữu, chư hiền muội.

Có Chí Tôn ngự. Chư hiền hữu, chư hiền muội khá mừng Người !

Lão cám ơn Thượng Đầu Sư làm vẹn phận sự giúp Lão.

Thượng Đầu Sư bạch : Đệ tử cùng cả Chức sắc đều hết lòng lo lắng, cúi xin Đức Giáo Tông từ bi tái nhậm quyền hành hầu chỉnh đốn nền Đạo.

- À há ! Thì cũng bởi Chí Tôn nài xin nhiều phen rằng chư hiền hữu chư hiền muội chưa đủ tư cách giáo dân.

Lão cũng rộng nghe theo. Đã trót năm để đủ cơ đời dạy ngoan chư hiền hữu, chư hiền muội. Ngày nay, Lão định trừ diệt quỉ quyền, không cho rối loạn nền Đạo mà thử thách Thiên phong nữa.

Chư hiền hữu, chư hiền muội đã đủ tài lực đạo đức mà hành chánh rồi, thì Lão cũng nhứt định giữ nghiêm Luật pháp.

Vậy thì Lão hành chánh, cứ lấy công bình vô tư làm mực thước. Lão chẳng vì thương riêng mà che chở, Lão chẳng vì ghét riêng mà hành phạt. Lão nói thiệt rằng : Đạo vốn của toàn cả chúng sanh. Lão chẳng lẽ lấy tư mà làm công cho đặng.

Lão phải chấp chánh quyền hành, công thưởng, tội trừng, cho đáng lý.

Chẳng phải bởi ngửa nghiêng cơ Đạo mà buộc Lão tùng đời. Lão lấy quyền vô vi Càn khôn làm biểu hiệu. Lão chỉ vì tình nhau mà cho chư hiền hữu chư hiền muội biết trước rằng :Đừng ỷ công mà cả lòng khi lịnh.

Lão nhứt định chẳng hề tha thứ bao giờ, nên thì để, hư thì trừ. Chư hiền hữu, chư hiền muội đừng trách Lão quá ư nghiêm khắc nghe !

Hộ Pháp ! Lão dùng văn chương thường dụng của nhà Nam đặng làm mấy Đạo Nghị Định nầy.

Hiền hữu gắng để ý hết vào, xem xét coi như chánh đáng thì ký tên cùng Lão, đặng ban hành, phòng có điều chi trở ngại cho Lão hiểu đặng toan sửa cải nghe !

(Sĩ Tải ráng chép y như văn Lão).

(Tiếp theo là Đức Lý Giáo Tông viết 6 Đạo Nghị Định từ Đạo Nghị Định thứ nhứt đến Đạo Nghị Định thứ sáu)

(Trích trong quyển BÁT ĐẠO NGHỊ ĐỊNH, trang 1)