125.- Đức Lý Thái Bạch lập Thập Hình
ID025932 - Chương : 125.- Đức Lý Thái Bạch lập Thập Hình 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1925-1934
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

125.- Đức Lý Thái Bạch lập Thập Hình

125. Tòa Thánh, 18-1-1931 (âl 30-11-Canh Ngọ)
Phò loan: Hộ Pháp - Văn Pháp (BVPQ)

Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
LÝ GIÁO TÔNG

Chào chư hiền hữu, chư hiền muội.

Lão đến định các hình phạt hữu vi, mỗi hình đều để cho chư hiền hữu chư hiền muội hiệp tâm với Lão.

Vậy thì, đại tội, Lão để số 1, còn tiểu tội thì Lão để số 10.

Tội thứ nhứt : Trục xuất.

Tội thứ nhì: Giáng cấp tới tín đồ hay là buộc hành đạo ngoại quốc, trừ ra các xứ lân bang Nam quốc như : Ai Lao, Tần quốc.

Tội thứ ba: Giáng cấp từ phẩm đương quyền xuống tới hai hay là một cấp.

Tội thứ tư: Ngưng quyền từ 3 năm đến 5 năm.

Tội thứ năm : Ngưng quyền từ 1 năm tới 3 năm và phạt vào Tịnh Thất.

Tội thứ sáu : Phạt vào Tịnh Thất từ 1 tháng tới 1 năm mà còn hành chánh như thường.

Tội thứ bảy : Thuyên bổ đi nơi khác chỗ của mình đương hành đạo.

Tội thứ tám : Phải về Tòa Thánh đặng gần Lão và Hộ Pháp đặng học đạo.

Tội thứ chín : Phải ăn năn sám hối thọ tội cùng chúng sanh.

Tội thứ mười : Hầu kẻ hữu đức hạnh của Hội Thánh đặng cầu học đạo.

Ấy là Mười điều hình phạt riêng của Hội Thánh, chúng ta đồng ưng định.

Vậy ngày mai, chiếu theo trọng khinh mà định án nghe. THĂNG

(TNR)