126.- Lục Nương
ID025933 - Chương : 126.- Lục Nương 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1925-1934
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

126.- Lục Nương

126. Tòa Thánh, 20-2-1931 (âl 4-1-Tân Mùi)
Phò loan: Hộ Pháp - Văn Pháp (BVPQ)
Hầu bút: Sĩ Tải Phạm Văn Ngọ

LỤC NƯƠNG

Chào mấy anh, mấy chị.

Cười . . . Tân niên khai bút.

Đầm ấm hơi Xuân nở mặt mày.
Tranh thế bớt pha lằn bợn trược,
Cuộc đời thêm rạng vẻ thanh bai.
Trường Tiên mở rộng chơn du khách,
Nẻo hoạn buông khơi trí đặc tài.
Lọc nước rửa đời Trời để dấu,
Riêng che Nam đảnh một cân đai.

Em chẳng chỉnh đốn lại để cho mấy anh dễ họa.

Đức Chí Tôn giờ Tý đến, có Lý Giáo Tông và Đại ca em theo hầu.

(Thu Phong bái và bạch : - Hèn lâu Cô vắng đến, xin Cô chỉ giáo Nữ phái về đạo đức vì còn khiếm khuyết ít nhiều).

- Thưa, em cảm tình chị, ít lâu đây, em sẽ đến lãnh phần đạo giáo. Chị em ta còn nhiều lối tương thân tương ái.

Em xin kiếu. THĂNG.

(TNR)