129.- Lục Nương
ID025936 - Chương : 129.- Lục Nương 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1925-1934
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

129.- Lục Nương

129. Tòa Thánh, 13-3-1931 (âl 25-1-Tân Mùi)
Phò loan: Hộ Pháp - Văn Pháp (BVPQ)
Hầu bút: Sĩ Tải Phạm Văn Ngọ

LỤC NƯƠNG

Em chào mấy anh và hiền tỷ.

Thưa chị đứng dậy.

Anh Cao Thượng Phẩm đến không đặng, nên cậy em thay mặt đổi lời.

Thưa anh Cao Văn Pháp, em chẳng hiểu ý Chí Tôn định y phục của hai anh thế nào nên tốt hơn là tìm Thánh ngôn của Người mà coi lại.

Văn Pháp bạch : Lúc sửa Pháp Chánh Truyền trải qua những Thiên phục của các Chức sắc, Đức Giáo Tông đặt tên mão còn sót mão Hiệp Chưởng của Chức sắc Hiệp Thiên Đài. Qua tưởng khi để mão Hiệp Chưởng không nhằm, xin em từ bi sửa lại giùm.

- Cười . . . Cái vòng tròn úp lên đầu mà đội là thể Nhựt hình, còn hình bán nguyệt của mão là thể Nguyệt tượng, vậy thì gọi là Nhựt Nguyệt mạo.

Văn Pháp bạch : Còn sợi dây đai của Bảo Sanh Quân có hai vòng vô vi gọi là chi ? Qua kiếm Thánh ngôn coi lại không đặng, em giúp luôn thể.

- Sợi dây của anh Bảo Sanh là Song Quang Thần Thông.

Văn Pháp bạch : Sợi dây đai của Qua cũng chưa biết gọi là chi mà để vào Pháp Chánh Truyền ?

- Bạch Tuyết Thần Thông.

Anh nghe và kiếm hiểu, anh Cao Văn Pháp :

THI :
Đã nâng dưới cánh cả giang san,
Cái gánh đồ thơ chớ ngó ngàng.
Điểm nguyệt tùy phương xây ánh rạng,
Vẽ hoa đưa gió hết trong ngần.
Nương loan mỏi cánh đà ngưng lối,
Cỡi hạc quen vui xủ phất trần.
Đảnh ngự chia buồn còn có kẻ,
Bớt lo âu yếm mới an thân.

THĂNG.

(TNR)