133.- Quan Thánh dạy Nữ phái
ID025940 - Chương : 133.- Quan Thánh dạy Nữ phái 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1925-1934
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

133.- Quan Thánh dạy Nữ phái

133. Ngày 28-8-1931 (âl 15-7-Tân Mùi)

QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN

Trùm đời trung nghĩa chúng kiêng oai,
Trời khiến thay quyền Khổng Thánh nay.
Xưa vốn phò Lưu sau dực Hớn,
Phật phong Chơn Tể thưởng Kim Bài.

Nầy chư nhu,

Kể từ Đại Đạo mới hoằng khai,
Lão chịu ra truyền mối Thánh nhai.
Chỉ một tâm trung nên đặng hưởng,
Xuân Thu nghĩa khí trọn lòng ngay.

Đạo vốn không hai, mà nay các nơi đều nghịch lẫn, mong tiếm giả quyền, làm cho Đạo chịu chinh nghiêng.

Ta hỏi chư nhu: Đức Chí Tôn mở Đạo dạy cả thảy các con của Chí Tôn chung hiệp nhau và làm cho thân ái nhau, hay là lập đặng tàn hại nhau ?

Vậy chớ lập quyền hành đặng dìu dắt hay là lập đặng áp chế phân phứt dứt bẩn nhau ? Có phải lập ấy cho có kẻ lớn dìu kẻ nhỏ ra làm đạo đức, để gương cho hậu tấn chăng ? Mà chư nhu chẳng mong tầm yếu lý của Đạo Vô Vi, lấy trọn tinh thần mà hành đạo thì lý yếu chư nhu làm sao rõ đặng.

Vậy Ta khuyên Đạo lưỡng phái khá tương thân tương ái mà dìu dắt cho nhau.

Nữ phái, Ta quá buồn vì cả Cung Diêu Trì mong chế sửa đức tin cho Nữ phái, mà đã cả năm không dời tục tánh đặng dồi ánh thiêng liêng.

Ta rất ưu phiền, Cho chư Hiền muội,

Sanh trong đời cuối,
Gặp buổi Đạo khai,
May quá đổi may,
Có Đức Cao Đài,
Ra dìu con dại.
Khuyên trai hiếu ngãi,
Dạy gái tiết trinh,
Ba mối khá gìn,
Năm giềng nắm chặt.
Làm cho đáng mặt,
Trai hiếu gái trinh,
Ở chốn Thiên đình,
Thiêng liêng một thể.
Xuống phàm làm tệ,
Cứ kể nữ nhi,
Chẳng biết bầu bì,
Mặc dầu hay dở.
Đường Tiên bợ ngợ,
Cuộc thế ước mơ,
Dạ thiệt hẫng hờ,
Bơ ngơ biển khổ.
Trong lòng chẳng cố,
Xét thử đường mô,
Đặng lánh mê đồ,
Hư Vô tầm đến.
Đức tánh vững bền,
Cho nên tài gái.
Khuyên khuyên nhau phải,
Phải lập chí trai,
Đôi lời Ta dạy,
Chớ có lợt phai,
Ráng giữ dạ hoài,
Đừng cho sai nhé.

Ta mừng chư Đạo lưỡng phái.

THĂNG.

(Trích trong quyển Thánh Giáo của Đức Diêu Trì Kim Mẫu và Cửu Nương, Trường Qui Thiện ấn hành, trang 15)