136.- Đức Chí Tôn
ID025943 - Chương : 136.- Đức Chí Tôn 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1925-1934
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

136.- Đức Chí Tôn

136. Ngày 14-7-1932 (âl 11-6-Nhâm Thân)
Phò loan: Hộ Pháp - Tiếp Đạo

THẦY

Các con,

Cười . . . Thầy đến cùng các con chỉ trông cậy có một điều là làm phương nào cho các con đặng thiệt lòng thương yêu hòa thuận cùng nhau.

Thầy đã hết lời khuyên dạy buổi đầu, lại để lời tiên tri dặn bảo, mà các con chẳng biết vâng lời, cứ gây đoan những điều hờn giận, dối trá, gạt nhau, đòi phen lại dám mượn danh Thầy mà làm lợi khí.

Thầy hỏi : Thằng Ca nó phản Đạo là tại cớ nào ? Nói Thầy nghe thử. . . . . . . . . . . .

- Không phải vì vậy mà thôi, mà tại gương xấu của các con phản phúc lẫn nhau, nhục mạ lẫn nhau, mưu hại lẫn nhau, giành giựt quyền hành, gây điều bất chánh, đến đỗi Hiệp Thiên Đài cũng thế.

Tắc, con nghe rõ : Nhiều đứa dùng cơ bút mà làm ngọn đao thương đặng sát phạt, mắng chửi nhau, ngày nay mới làm mối oan khiên cho Tà Thần bắt chước.

Hại thay cho một nền tôn giáo chơn chánh dường nầy, bị phàm tâm của các con, đã ra ô trược.

Thầy hỏi : Các con có biết phương pháp nào thắng nổi Tà quyền ? Nói cho Thầy nghe.

Thượng Trung Nhựt bạch :- Bây giờ còn bao nhiêu tùng luật Tòa Thánh thì phải nhứt tâm hiệp một.

- Trúng đó con, song phải đặng như lời con nói đó thì tự bảy năm nay Đạo ắt hoàn thành. Cái giả tâm của nhiều đứa làm cho trở ngăn đường Đạo.

Thầy đã thấy trong Thiên thơ, tội tình mỗi đứa, Thái Bạch đã giao nạp cho Ngọc Hư Cung rồi, đã đủ mặt Cửu Trùng Đài và Hiệp Thiên Đài, đều có hết. THĂNG.

(TNR)