141.- Đoàn Thị Điểm
ID025948 - Chương : 141.- Đoàn Thị Điểm 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1925-1934
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

141.- Đoàn Thị Điểm

141. Tòa Thánh, 21-3-1933 (âl 26-2-Quí Dậu)
Phò loan: Hộ Pháp - Tiếp Thế
Phò loan: Hộ Pháp - Tiếp Thế
Hầu đàn: Đức Quyền Giáo Tông,
    Giáo Sư Ngọc Trọng Thanh, Giáo Hữu Thượng Trí Thanh

ĐOÀN THỊ ĐIỂM
Tiền trào Nữ sĩ

Đức Quyền Giáo Tông hỏi : - Có phải Bà viết ra quyển Chinh Phụ Ngâm chăng ?

- Phải. Tùng Thất Nương.

Đức Quyền Giáo Tông hỏi tiếp : - Sao trong quyển “Quốc Văn Trích Diễm” ghi Bà họ Nguyễn ?

- Chánh tông Đoàn, cải tông Nguyễn.

Đức Quyền Giáo Tông nói : - Anh em tôi rất mừng Bà và sẵn đây xin Bà cho thi đặng dạy Nữ phái.

- Xin nghe: NỮ TRUNG TÙNG PHẬN.

Dụng văn hóa trau tria nữ phách,
Lấy kinh luân thúc thách quần hồng.
Gươm thư giúp sức gươm hùng,
Điểm tô nghiệp cảcon Rồng cháu Tiên.
Bởi rẻ rúng thuyền quyên thiếu học,
Dầu chí thân tơ tóc cũng khi.
Tinh thần cao thấp nhờ thi,
Dục tài nữ sĩ sánh bì cùng nam.
Chinh phụ trước treo nên giá quí,
Áng văn làm nhuệ khí cầu vinh.
Thêm duyên chước quí giao tình,
Mỹ ngôn nương ý gia đình an vui.
Nấu kinh sử ra mùi son phấn,
Cầm bút nghiên đặng thắm má đào.
Quần xoa đỡ ngọn binh đao,
Xây hình thục nữ giặm màu nước non.

Xin phò loan kỳ sau tiếp. THĂNG.

(TNR)