144.- Nhàn Âm Đạo Sĩ
ID025951 - Chương : 144.- Nhàn Âm Đạo Sĩ 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1925-1934
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

144.- Nhàn Âm Đạo Sĩ

144. Phạm nghiệp, 8-11-1933 (âl 21-9-Quí Dậu)
Phò loan: Hộ Pháp - Tiếp Đạo
Hầu đàn: Q. Giáo Tông, Tiếp Thế, và
    Ngạn Sơn (Giáo Sư Thượng Chữ Thanh), Giáo Hữu Hương Nhiều

NHÀN ÂM ĐẠO SĨ

Hỷ chư quí vị,

Có cơn biến ắt có thế bình, Bần đạo khuyên vững tâm thành, đừng rối trí. Cơ quyết thắng, Ngọc Hư đã sẵn định, có chiến đấu mới có mưu tận diệt tà gian, mặt anh hùng giữa chốn chiến tràng, hễ nhăn mặt mất gan hào kiệt.

Ngạn Sơn! Bần đạo rất buồn cười cho thái độ thối tâm của hiền đệ. Bần đạo hỏi : Trước kia là ai mà dám để chí vị quốc vong xu, còn nay gặp đứa thất phu lại ngại ngùng chiến đấu. Trả lời.

Ngạn Sơn bạch : - Thưa Ngài, vì Anh Cả bảo dụng từ bi mà đối với người.

- Không sợ chi nữa mà mượn tiếng từ bi, khá nói thiệt.

Ngạn Sơn bạch : Chớ còn phần tôi thì không sợ chi hết, nếu gặp việc phải thì đi tới cùng, chẳng nhượng những kẻ làm quấy.

- À ! Cười . . . Xin nghe :

Trảm quỉ Phật còn phải xuống đao,
Lẽ nào người nhượng nịnh hay sao?
Đài sen trừ phép ma da trước,
Con gậy khử hồ quỉ mị sau.
Nặng chở con thuyền tua rộng lớn,
Thiệt tài trí để khá cao sâu.
Nắm gươm thần huệ tay đưa vững,
Mong mới xua quân phá Pháp lầu.

Đọc lại rồi giải nghĩa cho Bần đạo nghe.

1. Phật là một Đấng đại từ đại bi, mà gặp quỉ còn xuống tay trảm thủ thay !

2. Người đời mà nhượng nịnh là người gì, nói thử. Thưa : là người khiếp nhược.

- Không trúng. Thưa : là người bất chánh.

- Tà gian mới trúng.

3. Là Thích Ca trừ quỉ đó.

4. Khương Tử Nha trừ Đắc Kỷ.

5. Lãnh trách nhiệm lớn chừng nào là phải lo.

6. Nếu là thiệt tài thì trí để phải cao sâu.

7. Cầm giềng mối Đạo phải nắm cho vững vàng

8. Pháp lầu là gì ? Cười . . . Hớn Bái Công giúp Tôn Tẫn phá Pháp lầu của Hải Triều, nghĩa là đáng chơn mạng. Lê Tôn quân tổng luận coi.

Tiếp Thế bạch : . . . . . . . . . . . . .

- Phải chơn mạng là vì cao sâu, nên kiếm hiểu.

THĂNG.

(TNR)