147.- Lénine

147. Tòa Thánh TN, 25-2-1934 (âl 12-1-Giáp Tuất)/i>
Phò loan: Hộ Pháp - Tiếp Thế
Hiện diện: Đức Q. Giáo Tông, Tiếp Đạo, vài Chức sắc cao cấp khác

LÉNINE

Le Pape intérimaire pose cette question :

- Est-ce bien le Grand Chef de la Russie ?

- Oui. Bonjour mes chers Vénérables. La voie est donc tracée, Il s’agit d’unir les forces disparates. Des grands Esprits sont venus à votre aide.

- J’ai pu préparer en Europe une grande com-munauté humaine que l’on nomme “ COMMUNISME “, mais l’essence est d’origine bouddhique dont vous trouverez plus tard tous les éléments nécessaires pour votre action salvatrice universelle.

Oh ! Il reste encore des forces opposantes, mais cette dernière (action salvatrice) ne pourra barrer le grand flot spirituel qui l’emporte.

Tiếp Đạo demande :

- S’il s’agit de la Nouvelle Foi ?

- Oui. Elle sera divinement accueillie. Je dépose les hommages de ma patrie à vos pieds.

Le Pape intérimaire demande :

- La France s’unira-t-elle à nous ?

- Elle se soumettra devant une puissance irrésistible. Au revoir. (Trích trong Luận Án Tiến Sĩ Đệ tam cấp : Le Caodaisme au Cambodge của Pierre Bernardini)

BÀI DỊCH VIỆT VĂN :

Đức Quyền Giáo Tông hỏi : - Có phải Đại lãnh tụ của nước Nga đó không ?

- Phải. Chào quí Ngài kính mến. Con đường đã được vạch ra. Cần tập hợp những lực lượng rời rạc. Những Đấng Chơn linh cao trọng đến giúp quí vị.

- Tôi đã chuẩn bị ở Âu châu một đại cộng đồng nhơn loại mà người ta gọi là “Chủ Nghĩa Cộng Sản”, nhưng cái cốt yếu của nó có nguồn gốc Phật giáo mà quí Ngài sẽ tìm thấy sau nầy tất cả yếu tố cần thiết cho việc cứu độ toàn cầu của quí Ngài.

Ôi! Còn nhiều lực lượng chống đối, nhưng công việc cứu độ của quí Ngài không thể ngăn chận trào lưu tâm linh vĩ đại lôi cuốn nó.

Tiếp Đạo hỏi : - Phải chăng về nền Tân Tôn giáo ?

- Phải. Nền Tân Tôn giáo sẽ được nghinh tiếp tuyệt diệu. Tôi đặt lòng kính trọng của tổ quốc tôi nơi chân của quí Ngài.

Đức Quyền Giáo Tông hỏi :- Nước Pháp sẽ liên kết với chúng tôi không ?

- Nước Pháp sẽ qui phục trước một quyền năng vô địch. Tạm biệt.


LÉNINE : Vladimir Lénine (1870-1924), nhà đại cách mạng của Nga, lật đổ chế độ quân chủ Nga Hoàng, lập nên chế độ Cộng sản.