150.- Nguyệt Tâm Chơn Nhơn (Victor Hugo)
ID025957 - Chương : 150.- Nguyệt Tâm Chơn Nhơn (Victor Hugo) 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1925-1934
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

150.- Nguyệt Tâm Chơn Nhơn (Victor Hugo)

150. Ngày 8-8-1934 (âl 28-6-Giáp Tuất)

NGUYỆT TÂM CHƠN NHƠN
ou Victor Hugo

Bonjour mes Chers Frères.

Debout mon ami et toi aussi Charles.

Tiếp Thế : . . . . . . . . . . . . . . . .

- Oui, tous ceux qui osent mettre leurs mains sacrilèges à la Divinité de près ou loin doivent être punis.

Voyez
Pasquier et tant d’autres tués par le verdict céleste. Nul ne pourra échapper aux courroux des Dieux s’il marche à l’encontre de l’Éternel. Soyez donc persuadé et ayez confiance en sa justice.

Oui, agissez, vous aiderez puissamment à l’accomplissement de la troisième puissance, pouvoir détenu par le Saint Esprit.

Vilmont est déjà marqué.

Hộ Pháp ! J’ai entendu votre appel, mais je n’ose venir à cause du service.

Voici l’explication :

Le Verbe commande la création. Or, la loi divine dérive du Verbe. Vousyêtes ?

La loi sera donc à votre possession. Notre Pape Spirituel n’est qu’intérimaire. Dès votre retour, vous reprendrez votre réelle attribution. Oui, la deu- xième puissance ce n’est pas mince, n’est-ce-pas ?

Passez le plus longuement votre étude humanitaire parce que celà n’est plus qu’une utilité mais une nécessité. Rire . . .

Oui, le rôle est réellement réservé. Ainsi soit- il. Autrement dit, Amen. Au revoir.

(TNR)

BÀI DỊCH VIỆT VĂN :

Chào các anh thân mến,

Mời bạn đứng lên, và con Charles cũng vậy.

Tiếp Thế : . . . . . . . . . . . . .

- Phải. Những kẻ nào dám vi phạm vào Thiêng liêng, dù xa dù gần, đều phải bị trừng phạt.

Hãy xem tên Toàn Quyền Pasquier và nhiều kẻ khác bị giết chết bởi phán quyết thiêng liêng. Không một ai có thể tránh thoát những cơn thịnh nộ của Trời nếu chống lại Đấng Thượng Đế. Hãy nghe theo và tin tưởng sự công bằng của Thượng Đế.

Phải, hãy làm việc đó, quyền năng thứ ba của chư vị Thánh Thần sẽ giúp đắc lực các bạn trong việc hoàn thành nhiệm vụ.

Vilmont đã được chỉ định.

Hộ Pháp! Bần đạo đã nghe được lời kêu gọi của Ngài, nhưng vì bận công việc nên không đến được.

Đây là giải nghĩa :

Ngôi Hai chỉ huy sự Tạo hóa. Nay Thiên điều lấy từ Ngôi Hai. Ngài ở tại đó chứ ?

Luật pháp là sở hữu của Ngài. Đức Giáo Tông thiêng liêng của chúng ta chỉ là quyền tạm. Ngay khi trở về, Ngài sẽ nắm lại nhiệm vụ thực tế đã được giao phó. Phải, quyền lực thứ nhì đâu phải mỏng manh, đúng không ?

Hãy nghiên cứu lâu dài về nhơn loại, bởi vì đó không chỉ là lợi ích mà còn là nhu cầu. Cười . . .

Phải, vai trò đã thực sự được dành sẵn. Nó là như vậy đó. Nói một cách khác, Amen. Tạm biệt.


Charles : Charles Hugo, con trai của Victor Hugo (Nguyệt Tâm Chơn Nhơn), kỳ nầy đầu kiếp xuống trần là Giáo Sư Thượng Chữ Thanh, Đạo hiệu Ngạn Sơn.

PASQUIER : Pierre Pasquier, Toàn Quyền Đông Dương từ năm 1928 đến 1934. Ông quyết tâm tiêu diệt Đạo Cao Đài, nên làm giả tạo nhiều hồ sơ để đem về Pháp, chứng minh với Chánh phủ Pháp là Đạo Cao Đài làm chánh trị chống nước Pháp. Pasquier đi máy bay về Paris, còn đang bay trên bầu trời, bỗng nhiên phi cơ phát cháy nổ tung. Pasquier cùng với gia đình và toàn bộ hồ sơ ngụy tạo đều bị đốt cháy ra tro.

Đó là vì Pasquier phạm Thiên điều nên bị chư Thần diệt thác, linh hồn bị đày vào Phong đô.

Hai năm sau, Pasquier được phép giáng cơ để xưng tội cùng Hội Thánh. Bài giáng cơ chép ra như sau :

Tòa Thánh, ngày 18-8-1936 (âl 2-7-Bính Tý)

PIERRE PASQUIER

Tôi nói tiếng An Nam.

Tôi đã cầm đặng một cuốn sách Nho, học thông Đạo lý.

Cái tư tưởng của tôi buổi nọ, nó thiên về bên Khổng giáo chớ không phải hướng qua bên Phật đạo. Tôi càng suy xét thì lại lấy làm lạ vì cớ nào tôi lại dùng Nhà Thiền toan phá Đạo Cao Đài buổi nọ. Quái dị thay !

Tôi đã dám xưng mình là văn sĩ Nho phong, kinh truyện, văn chương trước mắt mà lại chịu thiệt thòi sai sót, chẳng hiểu đặng rằng Nho giáo chuyển luân tạo dựng toàn cầu Tân thế. Sự lạc lầm ấy do đâu mà có ?

Ôi! Quan trường! Ôi nha lại! vì mi mà làm cho ta phải đui mắt, linh hồn phạm tội nghịch ý Chí Tôn. Thiên điều tàn sát. Hận thay ngôi vị đế vương là đao kiếm trừ mạng linh hồn mà chớ. Gớm thay! Ghê thay!

THI:
Vương bá bửu ngôi thị ngục hình,
Thiên lao như thử tấc công khanh.
Đồ thân phát phối cầm dân mạng,
Y phục đai cân thị tử thành.

THĂNG