151.- Lý Thái Bạch lập Đạo Nghị Định 7 và 8
ID025958 - Chương : 151.- Lý Thái Bạch lập Đạo Nghị Định 7 và 8 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1925-1934
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

151.- Lý Thái Bạch lập Đạo Nghị Định 7 và 8

151. Tòa Thánh, ngày 25-8-1934 (âl 16-7-Giáp Tuất)
Phò loan: Hộ Pháp - Tiếp Đạo

CAO THƯỢNG PHẨM

Bần đạo chào Đức Quyền Giáo Tông, Hộ Pháp, Thượng Sanh, Cao Tiếp Đạo và Lê Tiếp Thế.

Xin mời Thái, Thượng, Ngọc Chánh Phối Sư và Nữ Chánh Phối Sư nhập nội.

Bần đạo chào chư vị Đạo hữu và Đạo tỷ.

Thưa cùng Đức Quyền Giáo Tông, xin Ngài làm ơn nhắc nhở giùm chư vị Chánh Phối Sư phải nhặt gìn phận sự.

Xin chỉnh đàn cho nghiêm đặng tiếp rước Đức Lý Giáo Tông. Bần đạo khuyên cả Hội Thánh nam nữ đừng ai tư mật mà làm cho người phát nộ thì rất rủi cho Hội Thánh lắm nghe.

Cao Tiếp Đạo, em ráng nâng loan, có Qua trợ lực. THĂNG.


TÁI CẦU :

Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
LÝ GIÁO TÔNG

Chào chư hiền hữu và hiền muội.

Quyền Giáo Tông bạch : . . . . . . . . . . . .

Ừ, Lão còn cầm quyền ngày nào thì Lão quyết trừ diệt những kẻ tà tâm cho tận tuyệt. Lão nói thật, nền Chánh giáo của Chí Tôn phải ra thiệt tướng, bằng chẳng vậy, thà Lão thối bước lui chơn, hơn thấy Thánh Thể của Người ra ô trược.

Ngọc Chánh Phối Sư, mỗi Đạo Nghị Định của Lão viết ra phải chính mình hiền hữu đọc lại cho toàn Chức sắc Thiên phong có mặt tại đây nghe rõ.

ĐẠO NGHỊ ĐỊNH THỨ BẢY
. . . . . . . . . . . ...

ĐẠO NGHỊ ĐỊNH THỨ TÁM

. . . . . . . . . . .

(2 Đạo Nghị Đinh nầy ghi rõ trong quyển Đạo Nghị Định)

Thượng Trung Nhựt, hiền hữu phải để ý rằng, quyền hành của hiền hữu riêng với phần của Lão, nên Đạo Nghị Định phải lập riêng ra nghe. THĂNG.