152.- Nguyễn Du
ID025959 - Chương : 152.- Nguyễn Du 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1925-1934
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

152.- Nguyễn Du

152. Ngày 30-8-1934 (âl 21-7-Giáp Tuất)

NGUYỄN DU

Thưa chào quí vị.

Tệ sĩ hằng nghe cảm mộ và cũng là người một hội một thuyền, nên bạo gan đến chung cùng bàn luận.

Bậc Thanh Tâm Tài Nhân đời hằng ít có, đắc thời thì cần nhiếp chánh hóa dân, thất thế nắm văn chương tô điểm tục.

Thưa cùng quí Ngài,

Giọt huyết lệ của Tệ sĩ đổ tại bổn Kiều, chẳng khác chi câu văn ai oán của mấy Ngài nơi: Nữ Trung Tùng Phận.

Khối đa sầu có thể nhắc sầu,
Tâm ái quốc rộng thương phục quốc.

Cười . . . Tệ sĩ không muốn viết.

THI:
Dặm hồng không ngán trộm phong ba,
Đồ ngọc mong tô đẹp nước nhà.
Mượn bóng hồng nhan lau nét hận,
Cậy đường phong nguyệt trổi hơi hòa.
Khóc than thổ võ thanh lâu khách,
Thúc giục quan nha cậy mụ bà.
Dời đổi triều đình Từ Hải chí,
Chấn hưng văn hiến tiếng diêu ca.

Có nhiều câu chưa đoạt ý nhưng quen văn pháp rất nhiều không trọn phù ba như trước, dạ câu thi thường làm mới hay, bỏ lâu ra lụt. THĂNG.

(Trích trong Danh nhân tri Thiên đạo của Quang Minh)