154.- Nhứt Nương giải Vườn Ngạn Uyển
ID025961 - Chương : 154.- Nhứt Nương giải Vườn Ngạn Uyển 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1925-1934
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

154.- Nhứt Nương giải Vườn Ngạn Uyển

154. Ngày 12-10-1934 (âl 5-9-Giáp Tuất)
Phò loan: Hộ Pháp - Tiếp Thế

NHỨT NƯƠNG DIÊU TRÌ CUNG

Em khép nép mừng mấy anh và mấy em.

Hèn lâu, Em không đến đặng, khi thì nghe Lục Nương, khi thì nghe Bát Nương nói : Đạo nay thì vầy, mai thì khác, lộn xộn quá chừng.

Em nghe vậy thì hay vậy, chớ phận sự Ngạn Uyển Chưởng Hồn đâu có giờ nào rảnh rang đặng đến trò chuyện cùng mấy anh cho thỏa tình hoài vọng.

Hộ Pháp hỏi :

- Em cắt nghĩa Ngạn Uyển Chưởng Hồn là sao cho Qua rõ.

- Dạ, Ngạn Uyển Chưởng Hồn là Vườn Ngạn Uyển trồng hoa, mỗi cái hoa là một chơn hồn của cả kẻ nguyên nhân, thạnh suy, thăng đọa, chi cũng do nơi khối sanh hoa khi ấy, định sanh mạng của mỗi người, nên phải chăm nom từ tuổi. Em không rảnh đặng là vì vậy.

Lúc nọ, vào chầu Ngọc Hư, lại nghe có lịnh Chí Tôn hiệp cùng Ngọc Hư đặng giao quyền Chuyển thế một lúc cho Hiệp Thiên Đài.

Từ Mẫu vốn không thuận tình theo điều ấy, nên có hỏi bởi đâu Thiên thơ chuyển pháp như vậy ?

Lý Trưởng huynh nói rằng : Lập Thiên thơ do quyền của Cực Lạc Thế Giới của Phật di truyền đến buổi Đạo đã bước vào phương chuyển pháp, nên phải giao hồi lại cho Cực Lạc Thế Giới; Cực Lạc Thế Giới lại là Hiệp Thiên Đài, nên cả chư Phật mới vừa lòng tùng chơn linh Hộ Pháp giáng linh chuyển thế thì Đạo mới thành.

Bởi cớ nên Từ Mẫu chẳng lời chi cãi chối đặng, nên Người có gởi cho Hộ Pháp một bài thơ phân trần điều ấy.

Cười . . . Ngày nay đã thấy lẽ Thiên cơ kết quả rõ ràng. Em rất vui mừng, ngày nay đến đặng để lời khen tặng.

Ôi! Mấy người theo rộn quá, nói không hết chuyện.

Em kiếu lỗi đặng nhượng cơ cho họ. THĂNG.

(TNR)


Lý Trưởng huynh: Trong trường hợp nầy, Lý Trưởng huynh là Đức Lý Thái Bạch, vì Ngài đảm nhiệm chức vụ Giáo Tông, nên Ngài là Anh Cả (Trưởng huynh) của nhơn sanh. (Xin xem tiếp bài Thánh Ngôn 164 trong TNHT. I và II Hợp nhứt).