Những chữ viết tắt
ID025965 - Thiên Kinh : Những chữ viết tắt 🖶 Print this Thiên Kinh
Kinh : Giải Nghĩa Kinh Thiên-Đạo
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

Những chữ viết tắt (sắp theo thứ tự A B C)

B BDH
BDR
BDT
BÐNÐ
BKNKSH
BXTCÐPTTT
BQÐ
Bài Dâng Hoa.
Bài Dâng Rượu.
Bài Dâng Trà.
Bát Ðạo Nghị Ðịnh.
Bài Khen Ngợi Kinh Sám Hối.
Bài Xưng Tụng Công Ðức Phật Tiên Thánh Thần.
Bát Quái Ðài.
C CGPCT
CKTG
CKVT
CKVV
CLTG
CTÐ
CQPT
Chú Giải Pháp Chánh Truyền.
Càn Khôn Thế giới.
Càn Khôn Vũ Trụ.
Càn Khôn Vạn vật.
Cực Lạc Thế giới.
Cửu Trùng Ðài.
Cơ Quan Phước Thiện.
D DLCK
DTC
Di Lạc Chơn Kinh.
Diêu Trì Cung.
Ð ÐÐTKPÐ
ÐLMD
Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ.
Ðạo Luật năm Mậu Dần (1938).
G GTK Giới Tâm Kinh.
H HTÐ Hiệp Thiên Ðài.
K KCBCTBCHÐQL
KCHKHH
KCK
KCS
KCTPÐQL
KÐLC
KÐ1C
KÐ2C
KÐ3C
KÐ4C
KÐ5C
KÐ6C
KÐ7C
KÐ8C
KÐ9C
KÐRÐ
KÐT
KGO
KHH
KHP
KK
KKĂCR
KKCÐTTT
KKÐCR
KKÐN
KKTD
KKV
KNH
KNHTÐ
KSH
KTCMÐQL
KTÐTÐ
KTHÐMP
KTKCQV
KTKTQV
KTKVQL
KTKVTH
KTL
KTP
KTT
KTTg
KVĂC
KVH
KXH
Kinh Cầu Bà Con Thân Bằng Cố Hữu Ðã Qui Liễu.
Kinh Cầu Hồn Khi Hấp Hối.
Kinh Cứu Khổ.
Kinh Cầu Siêu.
Kinh Cầu Tổ Phụ Ðã Qui Liễu.
Kinh Ðưa Linh Cửu.
Kinh Ðệ Nhứt cửu.
Kinh Ðệ Nhị cửu.
Kinh Ðệ Tam cửu.
Kinh Ðệ Tứ cửu.
Kinh Ðệ Ngũ cửu.
Kinh Ðệ Lục cửu.
Kinh Ðệ Thất cửu.
Kinh Ðệ Bát cửu.
Kinh Ðệ Cửu cửu.
Kinh Ði Ra Ðường.
Kinh Ðại Tường.
Kinh Giải Oan.
Kinh Hạ Huyệt.
Kinh Hôn Phối.
Khai Kinh.
Kinh Khi Ăn Cơm Rồi.
Kinh Khai Cửu Ðại Tường Tiểu Tường.
Kinh Khi Ðã Chết Rồi.
Kinh Khi Ði Ngủ.
Kinh Khi Thức Dậy.
Kinh Khi Về.
Kinh Nhập Hội.
Kinh Ngọc Hoàng Thượng Ðế.
Kinh Sám Hối.
Kinh Tụng Cha Mẹ Ðã Qui Liễu.
Kinh Thiên Ðạo và Thế Ðạo.
Kinh Tụng Huynh Ðệ Mãn Phần.
Kinh Tụng Khi Chồng Qui Vị.
Kinh Tụng Khi Thầy Qui Vị.
Kinh Tụng Khi Vợ Qui Liễu.
Kinh Tụng Khi Vua Thăng Hà.
Kinh Tẫn Liệm.
Kinh Thuyết Pháp.
Kinh Tắm Thánh.
Kinh Tiểu Tường.
Kinh Vào Ăn Cơm.
Kinh Vào Học.
Kinh Xuất Hội.
N NG
NH
NN
NTTP
Nho Giáo, Kinh Nho Giáo.
Niệm Hương.
Ngũ Nguyện.
Nữ Trung Tùng Phận.
P PCT
PG
PMCK
Pháp Chánh Truyền.
Phật Giáo (Kinh Phật Giáo).
Phật Mẫu Chơn Kinh.
T Td
TÐ.ÐPHP
TG
TKPÐ
TL
TLHS
TNHT
TNHT.II.36
TTCÐDTKM
TTTN
Thí dụ.
Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp.
Tiên Giáo, Kinh Tiên Giáo.
Tam Kỳ Phổ Ðộ.
Thiêng liêng.
Thiêng Liêng Hằng Sống.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Quyển II, trang 36.
Tán Tụng Công Ðức Diêu Trì Kim Mẫu.
Tòa Thánh Tây Ninh.
V VSTC Vãng Sanh Thần Chú.