Kinh Tận độ Vong linh: Bài Khen Ngợi Kinh Sám Hối
ID026017 - Thiên Kinh : Kinh Tận độ Vong linh: Bài Khen Ngợi Kinh Sám Hối 🖶 Print this Thiên Kinh
Kinh : Giải Nghĩa Kinh Thiên-Đạo
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

Bài Khen Ngợi Kinh Sám Hối
(Giọng Nam xuân)

KINH:
1. Nghe lời khuyến thiện rất may,
2. Nguyện lòng niệm Phật, ăn chay làm lành.
3. Ngày ngày tập sửa tánh thành,
4. Ðêm đêm tự tỉnh tu hành ăn năn.
5. Một là hối ngộ tội căn,
6. Hai là cầu đặng siêu thăng Cửu huyền.
7. Ðương sanh hạnh hưởng phước duyên,
8. Trong nhà già trẻ miên miên thái bình.
9. Sau dầu đến chốn Diêm đình,
10. Linh hồn trong sạch nhẹ mình thảnh thơi.
11. Luân hồi trở lại trên đời,
12. Tiền công thì cũng Phật Trời thưởng ban.
13. Cầu xin trăm họ bình an,
14. Nước giàu dân mạnh thanh nhàn muôn năm.

GIẢI NGHĨA

Bài Khen Ngợi Kinh Sám Hối do Ðức Ðông Phương Lão Tổ (một biệt hiệu của Ðức Thái Thượng Ðạo Quân) giáng cơ ban cho, tiếp nối ngay sau Bài Kinh Sám Hối.

Khuyến thiện: Khuyên người ta làm lành.

Nguyện lòng: Tự hứa chắc với lòng mình.

Niệm Phật: Tụng kinh và niệm danh hiệu các vị Phật.

Ăn chay: Ăn các loại thực phẩm là thảo mộc hay xuất phát từ thảo mộc, hoặc được chế biến từ thảo mộc.

Còn Ăn mặn là ăn các thực phẩm là thịt động vật, hay xuất phát từ động vật, hoặc được chế biến từ động vật. Ăn tôm, cua, sò, ốc, khô mực, trứng gà, ... đều là Ăn mặn.

Tánh thành: Tánh nết ngay thẳng thành thật.

Tự tỉnh: Tự mình thức tỉnh để biết điều sái quấy mà sửa chữa.

Tu hành: Tu là sửa, hành là làm. Tu hành là ăn ở, cư xử, làm đúng theo giới luật của tôn giáo.

Hối ngộ: Hối hận và giác ngộ.

Tội căn: Tội lỗi đã gây ra trong kiếp sống trước.

Siêu thăng: Bay vượt lên cao lên cõi Thiêng Liêng Hằng Sống.

Ðương sanh: Ðang sống nơi cõi trần .

Hạnh hưởng: May mắn được hưởng.

Phước duyên: Hưởng được điều may mắn tốt đẹp do cái duyên lành trong kiếp trước tạo ra.

Miên miên: Lâu dài mãi. Miên là lâu dài.

Diêm đình: Triều đình của Diêm Vương cõi Âm phủ.

Tiền công: Tiền là trước, công là công đức, công quả. Tiền công là công đức hay công quả đã làm được trong kiếp sống trước.

Trăm họ: dịch chữ Bá tánh, chỉ dân chúng.