Kinh Xuất Hội

Kinh Xuất Hội
 ♫ (Giọng Nam xuân)

KINH: GIẢI NGHĨA:
1.
2.
Nhờ Chí Tôn dạy khôn lẽ Ðạo,
Phật Thánh Tiên nhỏ máu nhiệt thành.
Nhờ Ðức Chí Tôn dạy cho biết Giáo lý của Ðạo nên mới được khôn ngoan thêm. Các Ðấng Phật, Tiên, Thánh, hy sinh làm việc, hăng hái và thành thật.
3. Vạn linh đã hiệp Chí linh. Quyền Vạn linh đã hiệp cùng Quyền của Ðức Chí Tôn.
4. Hội xong cậy sức công bình thiêng liêng. Hội nghị kết thúc rồi thì nhờ sự công bình thiêng liêng để thi hành các quyết nghị.
5.
6.
Ðã gầy dựng nên quyền giáo hóa,
Phòng hiệp vầy trọn cả nguyên nhân.
Ðức Chí Tôn giao cho Hội Thánh Cửu Trùng Đài quyền giáo hóa nhơn sanh, dự bị qui hiệp tất cả các nguyên nhân vào trong cửa Ðạo Cao Ðài.
7.
8.
Vẹn toàn phàm thể Thánh thân,
Tùng theo chơn pháp độ lần chúng sinh.
Nhơn sanh và Hội Thánh đều được toàn vẹn, tùng theo Luật pháp chơn truyền của Ðạo để lần lần cứu độ nhơn sanh.
9.
10.
Các con cúi đầu trình Sư Phụ,
Gìn từ tâm khuyến nhủ tăng đồ.
Các con cúi đầu trình với Ðức Chí Tôn, các con xin gìn giữ cái từ tâm để khuyên nhủ các tín đồ.
11. Ðạo hư vô, Sư hư vô. Ðạo là Hư Vô, Thầy cũng là Hư Vô.
12. Reo chuông thoát tục, phất cờ tuyệt sinh. Ðánh lên tiếng chuông để nhơn sanh tỉnh giấc mộng trần mà trở lại con đường đạo đức, Giương cao ngọn cờ để hướng dẫn nhơn sanh vào đường đạo đức tu hành, thoát khỏi luân hồi.
13.
14.
Cứ nương dưới máy linh cơ tạo,
Gươm huệ đưa trị xảo trừ tà.
Cứ nương tựa dưới sự xây chuyển của Ðức Chí Tôn, dùng cái trí huệ làm cây gươm để trừng trị sự xảo trá và diệt trừ tà mị.
15.
16.
Cửa Ðịa ngục chóng lánh xa,
Mượn hình Thánh thể cất nhà cõi Thiên.
Mau xa lánh những nơi chứa đầy tội lỗi, nhập vào Thánh thể của Ðức Chí Tôn để mượn áo mão Chức sắc mà lập công quả, thì sẽ tạo được ngôi vị cao trọng nơi cõi Thiêng Liêng Hằng Sống.

(Niệm 1 lần Câu Chú của Thầy)

GIẢI NGHĨA

Kinh Xuất Hội là bài Kinh để toàn thể những người tham dự Hội Nghị tụng lên trước khi bế mạc Hội Nghị ra về.

Câu 1-2: Nhờ Chí Tôn dạy khôn lẽ Ðạo, Phật Thánh Tiên nhỏ máu nhiệt thành.

GIẢI NGHĨA

Lẽ Ðạo: dịch chữ Ðạo lý, nghĩa là Giáo lý của Ðạo.

Nhỏ máu: Nhểu xuống từng giọt máu, ý nói hy sinh làm việc cho đạt được kết quả.

Nhiệt thành: Nhiệt là nóng, thành là thành thật. Nhiệt thành là hăng hái và thành thật.

Câu 1-2: Nhờ Ðức Chí Tôn dạy cho biết Giáo lý của Ðạo nên mới được khôn ngoan thêm. Các Ðấng Phật, Tiên, Thánh, hy sinh làm việc, hăng hái và thành thật.

Câu 3: Vạn linh đã hiệp Chí linh.

GIẢI NGHĨA

Vạn linh: Tất cả Chơn linh trong Càn Khôn Vũ Trụ, gồm đủ Bát hồn: Kim thạch hồn, Thảo mộc hồn, Thú cầm hồn, Nhơn hồn, Thần hồn, Thánh hồn, Tiên hồn và Phật hồn. Vạn linh đầu kiếp xuống trần làm chúng sanh.

Chí Linh: Ðức Chí Tôn.

Quyền Vạn linh: Tất cả những điều mà Vạn linh quyết nghị chấp thuận tạo thành Quyền Vạn linh. Quyền Vạn linh được Chí Tôn chấp thuận ngang bằng Quyền của Ðức Chí Tôn.

Muốn lập Quyền Vạn linh thì phải quyết nghị qua 3 Hội theo thứ tự là:

- Hội Nhơn Sanh
- Hội Thánh
- Thượng Hội.

Hội Nhơn Sanh đại diện 5 phẩm Chơn hồn là:

- Kim thạch hồn
- Thảo mộc hồn
- Thú cầm hồn
- Nhơn hồn
- Thần hồn.

Hội Thánh đại diện cho Thánh hồn.

Thượng Hội đại diện cho Tiên hồn và Phật hồn.

Ba Hội nầy lần lượt đồng quyết nghị chấp thuận điều gì thì đó là quyết nghị của Vạn linh, tạo thành Quyền Vạn linh, ngang bằng Quyền của Ðức Chí Tôn.

Câu 3: Quyền Vạn linh đã hiệp cùng Quyền của Ðức Chí Tôn.

Như vậy cuộc Hội nghị thành công tốt đẹp vì không có sự xung khắc giữa 3 Hội trong Quyền Vạn linh.

Câu 4: Hội xong cậy sức công bình thiêng liêng.

GIẢI NGHĨA

Công bình thiêng liêng: Sự công bình Thiêng Liêng có tính cách tuyệt đối, được tượng trưng bằng Cây Cân Công bình thiêng liêng của Ðức Chí Tôn, bởi vì nơi cõi Thiêng liêng, không có điều gì gian dối hay khuất lấp mà không bị phát hiện.

Câu 4: Hội nghị kết thúc rồi thì nhờ sự công bình thiêng liêng để thi hành các quyết nghị.

Câu 5-6: Ðã gầy dựng nên quyền giáo hóa, Phòng hiệp vầy trọn cả nguyên nhân.

GIẢI NGHĨA

Giáo hóa: Giáo là dạy, hóa là biến đổi. Giáo hóa là dạy cho biến đổi từ dốt nát ra hiểu biết, từ hung bạo trở nên hiền lương.

Quyền giáo hóa: Theo tổ chức của Ðạo Cao Ðài thì Quyền giáo hóa và phổ độ nhơn sanh, Ðức Chí Tôn giao cho Hội Thánh Cửu Trùng Đài.

Phòng: Dự bị sẵn để ứng phó kịp thời.

Nguyên nhân: Người mà chơn linh được sanh ra từ lúc khai Thiên. Hiện nay đang còn 92 ức nguyên nhân trầm luân nơi cõi trần.

Câu 5-6: Ðức Chí Tôn giao cho Hội Thánh Cửu Trùng Đài quyền giáo hóa nhơn sanh, dự bị qui hiệp tất cả các nguyên nhân vào trong cửa Ðạo Cao Ðài.

Câu 7-8: Vẹn toàn phàm thể Thánh thân, Tùng theo chơn pháp độ lần chúng sinh.

GIẢI NGHĨA

Phàm thể: Thể xác phàm nơi cõi trần, ý nói nhơn sanh.

Thánh thân: tức là Thánh thể, ý nói Hội Thánh.

Chơn pháp: Luật pháp chơn truyền của Ðạo.

Câu 7-8: Nhơn sanh và Hội Thánh đều được toàn vẹn, tùng theo Luật pháp chơn truyền của Ðạo để lần lần cứu độ nhơn sanh.

Câu 9-10: Các con cúi đầu trình Sư Phụ, Gìn từ tâm khuyến nhủ tăng đồ.

GIẢI NGHĨA

Sư Phụ: Thầy. Thầy là Ðức Chí Tôn, bởi vì khi giáng cơ dạy Ðạo, Ðức Chí Tôn xưng mình là Thầy và gọi các tín đồ là môn đệ.

Tăng đồ: Tăng là người đàn ông xuất gia đi tu, đồ là học trò. Tăng đồ là chỉ chung các tín đồ của tôn giáo.

Câu 9-10: Các con cúi đầu trình với Ðức Chí Tôn, các con xin gìn giữ cái từ tâm để khuyên nhủ các tín đồ.

Câu 11: Ðạo hư vô, Sư hư vô.

GIẢI NGHĨA

Hư vô: Trống không, mắt phàm không thấy gì cả, nhưng rất mầu nhiệm, vì từ cái trống không ấy mà sanh ra tất cả cái CÓ hữu hình. ÐẠO: Chữ Ðạo ở đây, không có nghĩa là Tôn giáo, mà lấy theo nghĩa trong Ðạo Ðức Kinh của Ðức Lão Tử: Ðạo là nguồn sanh hóa ra Càn Khôn Vũ Trụ và vạn vật. Ðạo vô hình, vô sắc, vô thanh, vô xú. Ðạo chính là Hư Vô chi Khí, mà Hư Vô chi Khí sanh ra Ðức Chí Tôn. Khi có Ðức Chí Tôn rồi thì Người mới tạo hóa ra Càn Khôn Vũ Trụ và vạn vật.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển. I. 32: "Khí Hư Vô sanh có một Thầy. Còn mấy Ðấng Thầy kể đó ai sanh? Ấy là ÐẠO. Các con nên biết. Nếu không có Thầy thì không có chi trong Càn Khôn Thế Giới nầy, mà nếu không có Hư Vô chi Khí thì không có Thầy."

Ðạo là vô vi, vô hình. Ðạo khác Tôn giáo vì Tôn giáo thì hữu hình. Tôn giáo ví như cái cửa, mỗi người muốn gặp Ðạo thì phải đi vào cái cửa ấy.

Câu 11: Ðạo là Hư Vô, Thầy cũng là Hư Vô.

Câu 12: Reo chuông thoát tục, phất cờ tuyệt sinh.

GIẢI NGHĨA

Reo chuông thoát tục: Ðánh lên tiếng chuông để nhơn sanh tỉnh giấc mộng trần mà trở lại con đường đạo đức, lo tu hành hầu mong ngày thoát khỏi trần, trở về cõi Thiêng Liêng Hằng Sống.

Tuyệt sinh: Dứt sanh ra. Không có sanh thì không có chết (tử), tức là không còn luân hồi. Tuyệt là dứt.

Phất cờ tuyệt sinh: Giương cao ngọn cờ để hướng dẫn nhơn sanh vào đường đạo đức tu hành, thoát khỏi luân hồi.

Câu 12: Ðánh lên tiếng chuông để nhơn sanh tỉnh giấc mộng trần mà trở lại con đường đạo đức, Giương cao ngọn cờ để hướng dẫn nhơn sanh vào đường đạo đức tu hành, thoát khỏi luân hồi.

Câu 13-14: Cứ nương dưới máy linh cơ tạo, Gươm huệ đưa trị xảo trừ tà.

GIẢI NGHĨA

Máy linh cơ Tạo: Bộ máy thiêng liêng của Ðấng Tạo Hóa. Sự vận chuyển của các quả tinh cầu trong Càn Khôn Vũ Trụ rất đều hòa và nhịp nhàng như một bộ máy đang hoạt động.

Gươm huệ: Cái trí huệ mà người tu đạt được, sử dụng như một cây gươm để diệt trừ vô minh và phiền não, chặt đứt các dây oan nghiệt, Chơn hồn mới thoát khỏi cõi trần, trở về cõi Thiêng Liêng.

Trị xảo trừ tà: Trừng trị sự xảo trá, diệt trừ tà mị.

Câu 13-14: Cứ nương tựa dưới sự xây chuyển của Ðức Chí Tôn, dùng cái trí huệ làm cây gươm để trừng trị sự xảo trá và diệt trừ tà mị.

Câu 15-16: Cửa Ðịa ngục chóng lánh xa, Mượn hình Thánh thể cất nhà cõi Thiên.

GIẢI NGHĨA

Cửa Ðịa ngục: Ý nói nơi Ðịa ngục trần gian, tức là những chỗ chứa đầy tội lỗi như: Sòng bài, Ma túy, Mãi dâm ...

Mượn hình Thánh thể: Mượn áo mão làm Chức sắc trong Hội Thánh để lập công quả phổ độ nhơn sanh.

Cất nhà cõi Thiên: Ý nói: Tạo được ngôi vị cao trọng nơi cõi Thiêng Liêng.

Câu 15-16: Mau xa lánh những nơi chứa đầy tội lỗi, nhập vào Thánh thể của Ðức Chí Tôn để mượn áo mão Chức sắc mà lập công quả, thì sẽ tạo được ngôi vị cao trọng nơi cõi Thiêng Liêng Hằng Sống.