Kinh Khi Ði Ngủ

Kinh Khi Ði Ngủ
 ♫ (Giọng Nam xuân)

KINH: GIẢI NGHĨA:
1.
2.
Các vật dục xảy ra một buổi,
Cả hành vi lầm lỗi khôn ngừa.
Các ham muốn vật chất xảy ra trong một buổi, khiến cho hành vi gây lầm lỗi mà không ngăn ngừa trước được.
3.
4.
Sấp mình cúi lạy xin thưa, (lạy)
Ơn trên Từ Phụ cho chừa tội khiên.
Con cúi mình kính lạy Ðại Từ Phụ, xin Ðại Từ Phụ ban ơn cho con để con chừa được các tội lỗi.
5.
6.
Trong giấc mộng nghỉ yên hồn phách,
Ðấng Thiêng liêng năng mách bảo giùm.
Trong khi con nằm chiêm bao, thể xác nghỉ yên, nhưng Chơn thần và Linh hồn xuất ra, xin các Ðấng Thiêng liêng thường mách bảo cho con biết những điều cần thiết.
7.
8.
Bồng Lai, Cực Lạc chỉ chừng,
Ðẩy đưa xác tục, dựa gần cõi linh.
Xin chỉ chừng cho biết cõi Bồng Lai là cõi Tiên, cõi Cực Lạc Thế Giới là cõi Phật, để con đưa đẩy xác thân phàm cho Chơn thần đến gần gũi nương tựa vào các Ðấng Thiêng liêng.

(Niệm 1 lần Câu Chú của Thầy)

Câu 1-2: Các vật dục xảy ra một buổi, Cả hành vi lầm lỗi khôn ngừa.

GIẢI NGHĨA

Vật dục: Lòng ham muốn vật chất do đòi hỏi của thể xác.

Khôn ngừa: Không phòng giữ trước.

Câu 1-2: Các ham muốn vật chất xảy ra trong một buổi, khiến cho hành vi gây lầm lỗi mà không ngăn ngừa trước được.

Câu 3-4: Sấp mình cúi lạy xin thưa, Ơn trên Từ Phụ cho chừa tội khiên.

GIẢI NGHĨA

Sấp mình: Cúi mình lạy xuống.

Ơn trên Từ Phụ: Xin Ðại Từ Phụ ban ơn cho.

Tội khiên: Tội lỗi. Khiên là lầm lỗi.

Câu 3-4: Con cúi mình kính lạy Ðại Từ Phụ, xin Ðại Từ Phụ ban ơn cho con để con chừa được các tội lỗi.

Câu 5-6: Trong giấc mộng nghỉ yên hồn phách, Ðấng Thiêng liêng năng mách bảo giùm.

GIẢI NGHĨA

Giấc mộng: Giấc chiêm bao.

Hồn phách: Hồn là Linh hồn, Phách là Chơn thần. Khi ngủ say, ta nằm chiêm bao, lúc đó Chơn thần và Linh hồn xuất ra khỏi thể xác để đi lên giao tiếp với các Ðấng Thiêng liêng, nhờ đó mới được các Ðấng mách bảo cho những điều cần thiết. Khi ta giựt mình thức dậy thì Chơn thần và Linh hồn liền nhập trở lại vào Thể xác.

Câu 5-6: Trong khi con nằm chiêm bao, thể xác nghỉ yên, nhưng Chơn thần và Linh hồn xuất ra, xin các Ðấng Thiêng liêng thường mách bảo cho con biết những điều cần thiết.

Câu 7-8: Bồng Lai, Cực Lạc chỉ chừng, Ðẩy đưa xác tục, dựa gần cõi linh.

GIẢI NGHĨA

Bồng Lai: chỉ cõi Tiên.

Cực Lạc: Cực Lạc Thế Giới, là cõi Phật.

Cõi linh: Cõi của các Ðấng Thiêng liêng.

Ðẩy đưa xác tục dựa gần cõi linh: Ðưa đẩy thể xác phàm đến nương tựa vào các Ðấng Thiêng liêng, tức là để cho Chơn thần đến gần gũi các Ðấng Thiêng Liêng, nhờ các Ðấng dạy bảo.

Chúng ta vào Tòa Thánh hay Thánh Thất để chầu lễ Ðức Chí Tôn và các Ðấng Thiêng liêng, cũng như khi chúng ta quì cúng trước Thiên Bàn tại tư gia, đó là những hình thức "Ðẩy đưa xác tục dựa gần cõi linh".

Do đó mà chúng ta cần phải cúng kiếng thường, bởi vì: "Lễ bái thường hành tâm đạo khởi", và "Tập cho Chơn thần được gần gũi các Ðấng Thiêng liêng cho đặng sáng lạn."

Câu 7-8: Xin chỉ chừng cho biết cõi Bồng Lai là cõi Tiên, cõi Cực Lạc Thế Giới là cõi Phật, để con đưa đẩy xác thân phàm cho Chơn thần đến gần gũi nương tựa vào các Ðấng Thiêng liêng.