Kinh Khi Ăn Cơm Rồi
ID026031 - Thế Kinh : Kinh Khi Ăn Cơm Rồi 🖶 Print this Thế Kinh
Kinh : Giải Nghĩa Kinh Thế-Đạo
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

Kinh Khi Ăn Cơm Rồi

Kinh Khi Ăn Cơm Rồi
 ♫ (Giọng Nam xuân)

KINH: GIẢI NGHĨA:
1.
2.
Nguyện nhớ ơn nông canh nhằn nhọc,
Nguyện ơn người lúa thóc giã xay.
Nguyện nhớ ơn người làm ruộng nhọc nhằn vất vả, Nguyện nhớ ơn người xay lúa giã gạo.
3.
4.
Ngậm cơm, ơn ngậm hằng ngày,
Nên người, con nguyện ra tài lợi sanh.
Ngậm miếng cơm ăn trong miệng hằng ngày thì nhớ ơn người làm ra lúa gạo. Khi lớn lên, con nguyện đem tài sức ra làm việc đem lại lợi ích cho nhơn sanh.
5.
6.
Con cầu xin mảnh hình tráng kiện,
Giúp nên công xây chuyển cơ đời.
Con cầu xin tấm thân con được tráng kiện, để con giúp sức vào công cuộc chuyển thế được kết quả tốt đẹp.
7.
8.
Trên theo pháp luật đạo Trời,
Dưới thương sanh chúng một lời đinh ninh.
Trên thì tùng theo luật pháp của Ðạo Cao Ðài, dưới thì thương yêu chúng sanh, một lời không thay đổi.

(Niệm 1 lần Câu Chú của Thầy)

Câu 1-2: Nguyện nhớ ơn nông canh nhằn nhọc, Nguyện ơn người lúa thóc giã xay.

GIẢI NGHĨA

Nguyện: Mong muốn và quyết tâm thực hiện.

Nông canh: Canh nông, chỉ việc cày ruộng trồng lúa.

Lúa thóc: chỉ chung về lúa gạo. Miền Nam gọi là lúa, miền Bắc gọi là thóc.

Giã xay: Xay lúa và giã gạo. Thuở xưa chưa có nhà máy xay lúa, người ta dùng cối làm bằng nan tre để xay lúa cho tróc vỏ, ta được gạo lức, dùng chày gỗ giã gạo lức cho tróc chất cám, ta được gạo trắng dùng để nấu cơm.

Câu 1-2: Nguyện nhớ ơn người làm ruộng nhọc nhằn vất vả, Nguyện nhớ ơn người xay lúa giã gạo.

Câu 3-4: Ngậm cơm, ơn ngậm hằng ngày, Nên người, con nguyện ra tài lợi sanh.

GIẢI NGHĨA

Ngậm cơm: Ngậm hột cơm trong miệng để ăn.

Ơn ngậm: Ngậm ơn, tức là mang ơn.

Nên người: Trở thành người lớn có trách nhiệm.

Ra tài lợi sanh: Ðem tài sức ra làm việc để đem lại lợi ích cho nhơn sanh.

Câu 3-4: Ngậm miếng cơm ăn trong miệng hằng ngày thì nhớ ơn người làm ra lúa gạo. Khi lớn lên, con nguyện đem tài sức ra làm việc đem lại lợi ích cho nhơn sanh.

Câu 5-6: Con cầu xin mảnh hình tráng kiện, Giúp nên công xây chuyển cơ đời.

GIẢI NGHĨA

Mảnh hình: Tấm thân.

Tráng kiện: Mạnh khỏe.

Giúp nên công: Giúp tay vào để làm nên công việc.

Xây chuyển: Làm cho thay đổi.

Cơ đời: Bộ máy của đời, tức là tất cả các hoạt động của dân chúng trong xã hội.

Xây chuyển cơ đời là làm cho đời thay đổi từ tình trạng đạo đức luân lý suy đồi trở nên thuần lương chơn chánh. Ðó là Chuyển Thế, một chủ trương rất tích cực của Ðạo Cao Ðài.

Câu 5-6: Con cầu xin tấm thân con được tráng kiện, để con giúp sức vào công cuộc chuyển thế được kết quả tốt đẹp.

Câu 7-8: Trên theo pháp luật đạo Trời, Dưới thương sanh chúng một lời đinh ninh.

GIẢI NGHĨA

Ðạo Trời: Nền đạo do Ðức Chí Tôn lập ra. Ðó là Ðạo Cao Ðài.

Ðinh ninh: Nhứt định không thay đổi.

Câu 7-8: Trên thì tùng theo luật pháp của Ðạo Cao Ðài, dưới thì thương yêu chúng sanh, một lời không thay đổi.