Điều Thứ Nhứt: Phẩm GIÁO TÔNG và quyền hạn.
ID026046 - Tiết : Điều Thứ Nhứt: Phẩm GIÁO TÔNG và quyền hạn. 🖶 Print this Tiết
Chương : Chương I: Về Chức Sắc Cai Trị Trong Đạo
Phần : Phần Đạo Pháp
Luật : Tân Luật

Điều Thứ Nhứt: Phẩm GIÁO TÔNG và quyền hạn.

  • Trên hết có một phẩm GIÁO TÔNG là anh cả có quyền thay mặt cho Thầy mà dìu dắt cả tín đồ trong đường Đạo và đường Đời. Đức Giáo Tông có quyền về phần xác, chớ không có quyền về phần hồn.
  • Đức Giáo Tông đặng phép thông công cùng Tam Thập Lục Thiên và Thất Thập Nhị Địa Giái mà cầu rỗi cho cả tín đồ.
  • Chư tín đồ phải tuân mạng lịnh phẩm ấy.